Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men spondylitis noemt. Deze vorm van beentuberculose heeft merkwaardiger wijze een groote tendentie tot spontane genezing. Het is geen uitzondering, dat, zij het ook na een langdurig ziekbed, alle klachten en alle ziekteverschijnselen, afgezien van een kleine deviatie van de wervelkolom, verdwijnen; doch als men over tientallen van jaren de vroeger aangedane wervellichamen nauwkeurig onderzoekt, dan is er geen sprake van anatomische genezing; dan vindt men nog dikwijls de teekenen van tuberculose; zoo gaat het zoo dikwijls — ik zeg niet altijd — met de tuberculose. De anatomische radicale genezing, zooals die bijv. bij de croupeuse pneumonie regel is, is bij de tuberculose uitzondering. De ziekte komt in een latent stadium, geneest in functioneelen zin, d. w. z. zij verwekt geen verschijnselen meer. Geldt hetzelfde ook niet dikwijls voor de cholelithiasis en voor de appendicitis ?

En dan moet ik de uitspraak van Eichhorst, die meerdere gevallen onder eene symptomatische behandeling zoover zag teruggaan, dat zij geen klinische verschijnselen meer veroorzaakten, op grond van eigen ervaring onderschrijven. Ik zou hiervan treffende voorbeelden kunnen aanhalen. Waarom zou de niertuberculose ook niet kunnen genezen in functioneelen zin, waar dit proces overal in het lichaam, zelfs in de hersenen en in de meningen, in relatieve genezing kan overgaan? Ik zie heusch niet in, waarom de nier in deze een uitzondering zou maken. Het is waar, aan de sectietafel zijn de gevallen van genezen tuberculose der nier schaars te vinden, doch zij zijn toch geconstateerd en wij hebben hier te maken met genezing in functioneelen zin. Het is wel zeer opvallend, dat zelfs bij de circumscripte tuberculeuse haarden in de nier zoo weinig neiging tot afkapseling door bindweefselwoekering wordt opgemerkt, te meer, daar het overigens zoo gemakkelijk in de nier tot bindweefselhyperplasie komt.

Doch ik erken volmondig, dat deze gunstige afloop een uitzondering moet heeten. De regel is, dat het ziekteproces meer of minder snel voortschrijdt en ten slotte de gezondheid en het leven pleegt te bedreigen.

Sluiten