Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vele schakeeringen, waaronder de misdaad zich in Indië vertoont, vorderen, dat aan den rechter hier te lande grootere vrijheid in de bepaling der straf worde gelaten dan in Europa.

Bovendien toonen de processen-verbaal der crimineele terechtzittingen aan, dat sommige misdrijven, welke veelvuldig onder de Europeesche bevolking voorkomen, zelden door Inlanders worden gepleegd en dat omgekeerd vele misdrijven, welke zeldzaam zijn onder de Europeanen, zeer gewoon zijn bij de In-

landsche bevolking.

Zoo deed zich volgens de gerechtelijke statistiek over 1873 en 1874 het misdrijf van valschheid in authentieke geschriften in 1873 slechts voor in vijf residentiën (Batavia, Soerabaia, Pasoeroean, Bagelen en Pekalongan) met twaalf beklaagden.

Misdrijven tegen de eerbaarheid waren mede zeldzaam.

Te dier zake stonden in 1873 in het geheel een en zestig beklaagden terecht, terwijl in sommige residentiën dit misdrijf niet voorkwam.

Daarentegen was het aantal beklaagden wegens moord, doodslag, verwonding en diefstal zeer groot.

Hierbij moet evenwel de aard der verschillende bevolkingen in aanmerking worden genomen.

In 1873 stonden te Makassar wegens moord terecht elf personen, te Ternate twee en twintig; in de residentie Madura alleen honderd en elf en een en negentig wegens doodslag.

In het westen van Java en op Sumatra kwamen moord en doodslag minder vaak voor.

Brandstichting is op Java zeer menigvuldig.

In 1873 werden vier en negentig beklaagden daarvoor terechtgesteld; in 1874 ongeveer zestig.

In één jaar stonden in Probolinggo honderd drie en vijftig, in Krawang honderd tachtig, in de residentie Batavia drie honderd zeven, in de residentie Soerabaia drie honderd twee en in Madura twee honderd vijf personen terecht, alleen wegens diefstallen met braak, bij nacht en onder dergelijke verzwarende

omstandigheden.

In Midden-Java werden zes en dertig beklaagden terecht gesteld wegens zoogenaamde ketjoe-partijen; in Oost-Java zeven en twintig.

Hierbij komen nog op Java een zeventigtal beklaagden wegens andere diefstallen met geweld

Sluiten