Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lijfsdwang, bij niet voldoening van geldboeten, overeenkomstig de op dat stuk bestaande verordeningen te ondergaan, wordt met opzicht tot de rangschikking van eenig strafbaar feit onder de overtredingen, niet in acht genomen.

Het eerste artikel, zoowel van het Inlandsche, als van het Europeesche strafwetboek, is niet ontleend aan den Code Pénal, maar aan art. 2 en 3 der Bepalingen ter regeling van eemge onderwerpen van Strafwetgeving. (St. 1848 No. 6). ^ ^

De drieledige verdeeling der strafbare feiten in „misdrijven , „overtredingen" en „wanbedrijven", welke de Code Penal en de Duitsche strafwetten aannemen, werd door den Indischen wetgever verworpen, doch overigens als beginsel aangenomen, dat de straf beslist, wat misdrijf of overtreding is.

Van dit beginsel wijkt ons artikel 1 evenwel dadelijk weder af door het kenmerkend onderscheid tusschen „misdrijven en overtredingen" niet alleen te zoeken in de straf, maar ook in 'de wetsbepaling, waarbij de daad is verboden of geboden.

Overtreding toch is volgens art. (1) het doen of nalaten van iets, hetgeen onder bedreiging van zekere straf is geboden of verboden: 1°. bij reglementen of keuren van politie, 2°. bij wettelijke verordeningen op het stuk van 'slands middelen en pachten, en 3°. bij algemeene of locale verordeningen, zoodat ook van het' wetsvoorschrift en niet alleen van de straf afhangt, of eemge daad misdrijf, dan wel overtreding moet genoemd worden »).

Zelfs is een feit, met dezelfde straf bedreigd, dan eens „misdrijf en dan weder „overtreding", al naarmate het is opgenomen ineen wettelijke verordening op het stuk van 's lands middelen of pachten, dan wel in eene zoogenaamde „algemeene verordening .

^TBrStbl. 1909 no 195 is art. Sw. t. gewijzigd, door invoeging der woorden aan het slot der 1ste al. : „of locale». ïlijkens de considerans u het doel der wijziging buiten twijfel te stellen, dat alle feiten, strafbaar volgens locale verordeningen, in strafrechtelijken zin overtredingen zijn.

De strafrechtelijke begrippen van poging en medeplichtigheid gelden dus ook vo^r inbreuken op de "verordeningen der Locale Radenaltif £

verordeningen niet inhouden, voorschriften van Poht.e U'g . ar"' 4 en 27 Sw' K Dezelfde aanvulling van art. 1 Sw. E. vond plaats bij Stb,. 909 no l94 7ie ook art 2 van Btbl. 1909 nos 194 en 195, waarbij is bepaald, dat de rechters, aangewezen of aan te «'ij/en voor de kennisneming van overtredingen van reglementen of keuren van politie, mede kennis nemen van overtredingen v locale verordeningen, geen reglementen of keuren van politie zijn .

Sluiten