Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verduistering uit en ook om die reden zijn de bepalingen der Indische wetten dienaangaande zeer weinig voor hen geschikt.

Artikel 120 bedreigt imperatief eene geldboete berekend naar het bedrag van het onwettig genoten voordeel. Indien geen voordeel is genoten, kan geen boete worden opgelegd (Aldus beslist bij arr. dd. 19 Nov. 1884 in zake een postkommies, die gouvernementswissels had verduisterd).

Art. 121.

(Sw. Eur. art. 114) (C. P. art. 173) (Ned. Sw. art. 361).

Ieder openbaar ambtenaar, die acten en titels, die hij als zoodanig in bewaring heeft, of die hem in zijne betrekking zijn ter hand gesteld of medegedeeld, vernietigt, terughoudt, verduistert of aan hunne bestemming onttrekt, wordt gestraft met dwangarbeid in den ketting van vijf tot vijftien jaren.

Alle andere personen, aangesteld hetzij door de Regeering> hetzij door de voormelde openbare ambtenaren, die zich schuldig maken aan de bij het eerste lid van dit artikel omschreven misdrijven, worden gestraft met dezelfde straf.

In dit artikel wordt gesproken van de verduistering of wegmaking door ambtenaren van acten, die, hoe gewichtig ook, geen geldswaardig bedrag vertegenwoordigen en niet in openbare archieven worden bewaard (Chauveau et Helie ad art. 254).

Gelijk boven bij de bespreking van art. 117 is opgemerkt, handelt laatstgenoemd artikel juist over de verduistering van geldswaardige stukken en art. 121 over wegmaking of terughouding van titels, die niet als zoodanig gelden.

Dit beginsel werd door het H. G. H. gehandhaafd ten aanzien van een procureur, die notarieele koopacten had teruggehouden met het doel om van dengene, die ze hem had ter hand gesteld, éene hoogere belooning te ontvangen (W. 1000).

De elementen van het misdrijf vermeld in artikel 121 zijn: 1°. Vernietiging, terughouding, verduistering of onttrekking

Sluiten