Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Vadermoord.

De vadermoord (parricide) is volgens den Code Pénal de doodslag, gepleegd op wettige, natuurlijke, dan wel adoptieve ouders en op eiken anderen wettigen bloedverwant in de opgaande linie.

De personen derhalve, waarop vadermoord kan gepleegd worden zijn: de vader en de moeder, hetzij wettige, hetzij natuurlijke, benevens de wettige groot- of overgrootouders.

Niet alleen dat de Code, welke het onderzoek naar het vaderschap verbiedt, den doodslag van natuurlijke ouders met den naam van vadermoord bestempelt, ook de aangenomen vader of moeder wordt met de ouders gelijk gesteld.

Onze Indische wet spreekt eveneens van doodslag, gepleegd op wettige of natuurlijke ouders en laat alleen de adoptief ouders weg, omdat onze wet de adoptie niet kent. De adoptie is echter vooral bij Chineezen zeer gebruikelijk.

Het is niet te verwonderen, dat de nieuwere strafwetten met het stelsel van den Code Pénal gebroken en het begrip van vadermoord als afzonderlijk misdrijf uit de strafwet gebannen hebben.

De Code toch straft vadermoord altijd met den dood, onverschillig of het feit onder moord is te rangschikken.

Daardoor heft die wet het rechtskundig verschil tusschen „moord" en „doodslag" ten aanzien van „vadermoord" op, hetgeen een groot bezwaar is.

De Ned. Strafwet bevatte oorspronkelijk een bepaling, waarbij doodslag op de moeder of den wettigen vader met een hoogere straf werd bedreigd dan doodslag op andere personen.

Deze bepaling werd echter later niet overgenomen, zoodat thans vadermoord als speciaal delict in de Nederlandsche strafwet onbekend is.

De strafwet voor den Duitschen Bond en de Pruisische strafwet bevatten wel speciale bepalingen tegen den doodslag op bloedverwanten in de opgaande linie gepleegd, en onderscheiden daarbij niet tusschen wettige en onwettige ouders of grootouders (§ 215 Strafwb. voor den Duitschen Bond).

De bepaling der Indische wet luidt aldus:

Art. 215.

(Sw. Eur. art. 214) (C. P. art. 299).

Vadermoord is de doodslag van den wettigen of natuurlijken

Sluiten