Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ticuliere kampongs, het zoogenaamde huisrecht, de opstalrechten, gebruiksrechten, het onbeschreven erfpachtsrecht der opgezetenen van particuliere landen, zelfs de rechten der landeigenaren, voorzooverre niet bewezen is, dat de verkoop der landerijen door het Engelsch of Hollandsch Gouvernement krachtens een bij die Gouvernementen berustend wettig eigendomsrecht plaats had.

§ 66.

Het misbruik maken van de behoeften van minderjarigen en van handteekeningen in blanco.

De Code Pénal en ook de Indische wetten nemen onder den algemeenen naam van „misbruik van vertrouwen" twee feiten op, welke niet alleen onderling zeer in aard verschillen, doch bovendien met dat misdrijf weinig of niets te maken hebben.

Het eerste dezer feiten is het bedrog jegens minderjarigen gepleegd door hen over te halen verbintenissen, kwijtingen of bevrijdingen te teekenen; het tweede betreft het misbruik maken van eene blanco-handteekening door daarboven eenige verbintenis of kwijting te schrijven.

De wet heeft de woekeraars, die aan minderjarigen tegen bezwarende voorwaarden geld of goederen leenen en op die wijze menigmaal tot hun ondergang veel bijbrengen, in het bijzonder willen straffen.

Doch hierbij gaat de wet geenszins van de veronderstelling uit, dat de minderjarige zijn vertrouwen aan den geldleener heeft geschonken.

Meestal zal dit zelfs niet het geval zijn, en het was dus oneigenaardig dergelijke handelingen onder „misbruik van vertrouwen" te rangschikken.

Bovendien zijn alle verbintenissen door minderjarigen aangegaan, op weinige uitzonderingen na, krachteloos, en kunnen, wanneer bedrog heeft plaats gehad, de bepalingen omtrent oplichting worden toegepast.

Evenzoo zal hij, die misbruik maakt van een hem toevertrouwde blanco-handteekening en daarboven te kwader trouw eenige verbintenis, kwijting of bevrijding schrijft, tevens in den

Sluiten