Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Gewestelijk en Plaatselijk Bestuur.

§ 31. Nu wij liet opperbestuur van Indië kennen (Gouv.Gen. bijgestaan door den Raad van Indië en den Raad van Directeuren en financieel gecontroleerd door de Algemeen e Rekenkamer wil ik nog enkele woorden zeggen over het bestuur der verschillende gewesten. Wanneer ik dit niet uitvoerig behandel, vergete de lezer niet, dat ik alleen het Handelsrecht voor oogen heb en daarom van andere dingen niet meer vertel dan tot „inleiding" voor het begrip van dat Handelsrecht noodig is.

Het grondgebied van Indië wordt verdeeld in gewesten, elk bestuurd door een Hoofd van gewestelijk bestuur. Deze gewesten heeten meestal Re&identiën (ook wel Gouvernementen of Af deelingen) en hun bestuurder Resident (of Gouverneur. In het vervolg zullen wij kortheidshalve alleen den naam Resident gebruiken.

§ 32. De Resident vertegenwoordigt in zijne residentie de Regeering en heeft alzoo in zijn gebied het hoogste burgerlijk en geldelijk beheer. Ik moet hierbij opmerken dat het militair gezag in den regel ondergeschikt is aan het burgerlijk gezag. Hij ontvangt dus zijne instructies rechtstreeks van den Gouv.-Generaal of den betreffenden Directeur en correspondeert rechtstreeks met de Regeering. Vroeger moest hij ook recht spreken, maar de leiding van het zoogen. Residentie-gerecht zoowel als van den Landraad is thans opgedragen aan een afzonderlijken rechtsgeleerde 1)

§ 33. De Residenten mogen voor hun residentie eveneens algemeene voorschriften uitvaardigen, die reglementen of keuren van politie heeten. Deze moeten in de Javasche Courant worden bekend gemaakt en op de daartoe ge-

1) Over de Politie-rol spreken wij later.

Sluiten