Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleken was door den 3den Gedet: welke op deze ziine reise zich had later vergezellen door de 7de en 8ste Gedet • volkomen overeenkomstig de hem gegevene instructie te zijn voibragt geworden, zoodat 't niet aan hem, 3den Gedet: even min ais aan zijne zenders, is dank te wijten, dat deze aanzoeken geen oeter gevolg voor hen hebben gehad.

Dat vervolgens de 1ste Gedet: weder zijnde naar huis gereden, en eemge weinige dagen zijnde 't huis gebleven, zich naderhand

T t°P»> * £en N0V" 1815' heeft bevonden op de plaats an Diderik Joh. Muller, voorm : alwaar zich nu wiilen Joh. iSezuidenhout, en de 3de Gedet: nog bevonden, wanneer na de

r?;aD,de; StTet 'Ien 4den Gedet: dadelijk is gezonden om en2den Gedet: welke ook gekomen zijnde, en met zich hebbende Medegebracht den 9den Gedet: men was werkzaam geweest tot 't „'f.1! stand brengen van 't beraamd ontwerp, en ten dien einde ?en bnet opgesteld, aan zekeren Jacobus Krugel d' oude gerigt ? welken b«ef de voorgenomen opstand wordt aangekondigd, en J?0"?1 : Jac. Krugel tot mede werkzaamheid daarin verzogt, ' j ie deze bnet, welke ten processe was geproduceerd onder Litt. (;''Iniaar opgave van wijl: Joh. Bezuidenhout, en van den lsten d ® 7*: enmet medewetenschap van den 4den Gedet: geschreven 4ri e,n ^.den ^,edetl: en daarna in presentie, zoo van den 2den, en als 9den Gedets: onderteekend, door den lsten Gedet: en ^ervoigens door laatstgen: ter hand gesteld aan Joh. Chr.

ET rS i ®V^Qet m^delinge last, dat hij denzelven eigenhandig aan Jacobus Krugel voorm: moest overgeven, en denzelven

SeT'na?rd?,n ! ' na dien &elezen te hebben, in presentie van & . Mu OT'te Yerbranden' welken brief gem: J. C Muller «ebbende ontvangen daarmede wel was weggereden, maar door

overlr0er6r ^ j v: r onderrigt Z1jnde, en met deszelfs

sSg'. un w-f beTrgd 111 handen van Veldkornet, ™lk® denzelven dadelijk aan den Adj ! oonH \°SA ƒ Qxaaff *hebbende overgebragt, deze daarvan een Adl3 rd feZ'fden aan Gapt. Andrews, een andere copij aan den Overd ddrost van dit District, Majoor Fraser, ea den Originelen strn geZOn .en aan Landdrost van (Iraaff-Keinet, A. Stockenth ' uQ ^Vens eene- °rdr€' had gronden aan den Veldkornet Comr> j PPe^m^n' ln de Baviaans Rivier, om manschappen te

6d.en n° ?f(}re gekomen was in handen van den

O en Wedet: welke, gelijk hierboven reeds is genarreerd, door P, A.

ziin^rT V00rm:. ^Zljne Vlugt' als Provisionele Veldkornet in ö plaats was gesteld.

Ge(1at doa? d®ze ontdekking wel veroorzaakt zijnde, dat de lste Zw ' f1J, Was ln verzekermg genomen, de andere zaamgeste« of8,choon nu een hunner hoofden, zoo niet den voornaamVolo- aai,1VoerdCT missende, niettemin 't afgesproken plan getrouwlijk dad^ri P°gmgen badden in 't werk gesteld, om hun ontwerp J te uitvoer te brengen en door te zetten, ten welken einde

.1816.

Sluiten