Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6.

Heeft Willem Krugel u ook eenige reden verhaald welke tot dat voornemen, om Kaffers in te roepen en eene verzameling van ingezetenen te maken, aanleiding zoude hebben gegeven ?

7.

Wat is van u geworden nadat die gewapende manschappen waren voorbij getrokken ?

Antwoord: Ik herinner mij niet dat hij eenige bijzondere reden heeft opgegeven, schoon 't wel waarschijnlijk is dat ik hem zulks zal hebben gevraagd.

Antwoord: Ik had mijne manschappen den geheelen dag onder de wapenen gehouden, en ben daar gebleven tot ik een order van Majoor Fraser kreeg, om mij op de plaats van Van Aart te vervoegen.

Niets meer, &c.

Aldus, &c., 19 December 1815.

Als Gecommitteerdens: P. Diemel. W. Hiddingh.

W. McKay, Ens :

" Cape Regiment."

Hbnri Jacob van Lelijveld, voor de interpretatie.

Mij preeent : G. Beelaerts van Blokland.

1815.

Q 4.

No. 8. HERZIENING.

Verscheen voor de Speciale Rechtscommissie de bovengemelde Wil ham McKay, die, nadat zijne bovengemelde getuigenis hem «laar en duidelijk wap voorgelezen, verklaarde er bij te blijven, niet begeerende dat er iets aan toegevoegd, of er van weggenomen zoude worden. Ier bekrachtiging van de waarheid van alle welke, de getuige deze solemnele woorden sprak :—

" Zoo helpe mij God Almachtig!" In tegenwoordigheid der gevangenen C. J. Faber, W. F. ugel, {j. C. Bothma, Abr. C. Bothma, And. M©ijer, en dt

Sluiten