Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook al begrepen, want toen ik er eerst bijkwam, dacht ik dat het een patrouille was, omdat ik gecommandeerd was. Ik merkte daarna dat dit anders was, doch konde ik op dat moment niet weg; maar den tweeden dag, toen ik gelegenheid kreeg, ben ik naar huis gereden, en er niet meer bij geweest.

13.

Zijt gij alleen weggereden ? Antwoord: Ook Luoa,s van

Vuren, Christiaan Dreij er en Theunis Fourie, welke door het veld is gereden en ik langs de rivier. JÜenzelfden avond waren wij allen weder thuis, en daar ben ik stil gebleven.

14.

Zijt gij naderhand niet weder Antwoord : Neen. op Slachtersnek geweest ?

1815.

15.

Herinnert gij u welke de inhoud was van dien extra brief van Prinslo ?

16.

Toen die menschen allen bij elkander waren, wie scheen u het hoofd te zijn ?

Antwoord : Neen ! Ik stond op een afstand, en wilde mij toen reeds met de zaak niet meer bemoeien.

Antwoord : Ik heb niet beter geweten als Willem Krugel, de Provisioneele Veld cornet. Ik was daarna wat baloorig om weg te komen, en toen hebben zij mij niets meer willen vertellen.

Aldus gedaan op den 21sten December 1815.

(Grot.) Francois Smit.

Als Grecommitteerdens:

P. Diemel,

W. Hiddjngh.

Mij present:

Gr. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

Sluiten