Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1816.

No. 55.

Den Kolonialen Secretaris.

Uitenhagen,

den 22sten Januarij,

1816.

Mijnheer !—Daar de terechtstelling der Rebellen nu geeindigd is, wordt mij de tijd vergund om U, ter informatie van Zijne Excellentie, den Gouverneur, te adresseeren ten gunste van die ingezetenen wier gedrag in de laatste ongelukkige woelingen, eenige aanspraak op erkentenis van de Regeering schijnt te hebben.

Dat van den Yeldkommandant W. Nel is gedurende al dien tijd aller loyaalst en verdienstelijk geweest. In den eersten aanvang werd om hem gezonden door Kapitein Andrews van het Kaapsch Regiment, wanneer hij onmiddelijk sommigen zijner vertrouwdste ingezetenen verzamelde om de zaak der Regering behulpzaam te zijn. Hij was naderhand door Kapitein Andrews bevolen geworden om den gevangene, Prinslo, van den Heemraad de Klerk naar zijnen Post te vervoeren. Naderhand, op verzoek van Majoor Fraser ging hij naar de rebellen om de oorzaak van hunne gewapende bijeenkomst te weten te komen, en zoude door de Rebellen verhinderd zijn geworden om terug te keeren, had hij zioh niet op besliste en vast beradeno wijze gedragen. Hij vergezelde mij naar Slachtersnek, waar zijn g-edrag aller voorbeeldigst was, door te trachten die ingezetenen welke tot zijn Detachement behoorden op te wekken tot een standvastige en loyale genegenheid tot hunne Regering; de Rebellen over te halen om de aanbiedingen hunner Magistraten hun gedaan, aan te nemen, om zich over te geven, &e. Naderhand vergezelde hij Majoor Fraser aan het hoofd van een Detachement zijner eigene ingezetenen in de achtervolging der vluchtelingen, waar zijn kennis van het land, en zijn echt goed gedrag, van de grootste hulp waren.

Ik geloof dat in eene vroegere depeche aan de Regering de naam van den Kommandant genoemd is geworden; en het deed mij veel genoegen te vinden dat zulks de aandacht Zijner Excellentie had getrokken, alsmede de naam van Hendrik Lange. Ik hoop dat ik verder veroorloofd moge worden om den Kommandant Zijner Excellentie's aller genadigste overweging te mogen aanbevelen, dat hem in eigendom moge worden geschonken de plaats door hem bewoond, en genaamd ' de Brakkefontein' (Folio 85 in de Boeken) en gelegen op de Bruintjes Hoogte.

De Yeld Commandant, Johan Durant, van Boven Boschmans Rivier verdient mijn besten dank ; en ik verzoek tevens het gedrag van Jacobus Potgieter te melden, een inwoner van Bruintjeshoogte, als aller voorbeeldigst.

Een persoon, genaamd Frederik Touchon, een schoolmeester, was voor Majoor Fraser van het grootste nut in het schrijven van zijne Hollanasehe brieven aan de Rebellen, en door de over-

Sluiten