Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het submitteeren van deze beschouwingen Zijner Excellentie over deze zaak, is hij zeer begeerig om voordeel te trekken uit uw gezond verstand en ondervinding aangaande de tijden, plaatsen, en de wijze waarop de proefneming behoort te geschieden.

Ik heb, enz :

(G-et:) Henrte Alexander.

Koloniale Secretaris.

P. S. In antwoord op uwen brief van den Ssten dezer, wat aangaat de maatregelen bovengenoemd, wenscht Zijne Excellentie in de eerste plaats, indien weder vergoeding als volstrekt noodzakelijk zal geoordeeld worden, zulks gericht zal worden tegen de bezittingen en huizen der kwaad gedaan hebbende kraaien, maar niet tegen hunne levens, uitgezonderd in het geval van tegenstand.

Hij verzoekt u, Majoor Fraser te machtigen den Veldcommandant Willem Nel en zijne manschappen in den naam van Zijne Excellentie te bedanken voor hunne ijverige diensten.

Zijne Excellentie zal de vroegste gelegenheid aangrijpen om twee geweren Qp te zenden; één voor den Yeldcommandant Willem Nel, en het andere voor A. Lange als een dadelijk bewijs zijner goedkeuring.

1815

1816.

No. 10.

Koloniaal Kantoor, 12den Februarij 1816.

Ben WelEerw. Heer Herold,

Predikant te Greorge.

Mijnheer!—De Commissie uit den Achtbaren Eaad van Justitie, herwaarts teruggekeerd zijnde, en hare werkzaamheden aan Zijne Excellentie den Gouverneur gerapporteerd hebbende, Wijkt het dat er in de gevangenis te Uitenhagen zes gevangenen 2ijn onder het vonnis des doods. Het is daarom Zijner Excellentie's begeerte dat het u behagen moge om zonder uitstel u naar Uitenhagen te begeven om aan die ongelukkige personen die geestelijke \ulp te verleenen welke hunne treurige omstandigheden vereischen.

Ik heb, enz.,

(G-et:) G. Bird.

Sluiten