Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie heftig aan: Prof. Treub maakte in zijn „Vragen van dezen Tijd" bedenkingen en ook de Socialisten, die lang de geheele beweging genegeerd hadden, lieten zich niet langer, onbetuigd. De Amsterdamsche wethouder Wibaut leverde in de Socialistische Gids (Juli en Augustus 1919) een systematische critiek en op deze critiek v. n. L baseerden zich de vele redactioneele artikelen, die in dien tijd in bijna alle socialistisch getinte bladen en blaadjes tegen de economische bedrijfsorganisatie verschenen.

Zelfs in Katholieke kringen was de instemming niet onverdeeld, zooals o.a. bleek uit de brochure van den heer v. Well, ') wethouder van Helmond, aan welke brochure men echter

moeilijk een hooge wetenschappelijke waarde kan toekennen.

*

* *

Alvorens nu de verhouding van deze economische bedrijfsorganisatie tot ons uitgangspunt, de decentralisatie van rechtsvorming te bespreken, moet eerst getracht worden — zoover dit kort bestek gedoogt — aan te geven, wat Prof. Veraart bedoelt met zijn economische bedrijfsorganisatie. Om een eenigszins volledig beeld daarvan te krijgen, leze men echter zijn „Vraagstukken der Economische Bedrijfsorganisatie".

De economische bedrijfsorganisatie is niet, zooals de naam zou doen vermoeden, een op speciale technisch-economische wijze georganiseerde bedrijfsinrichting, doch deze naam slaat op een zeer bijzondere verhouding die tusschen de verschillende groepen van personen, in een bepaald bedrijf werkzaam, kan bestaan. Als specimen hiervan geldt dan het drukkersbedrijf, zooals zich daar de toestanden de laatste jaren hebben ontwikkeld. Voordien kende men ook daar wel de gewone collectieve contracten, maar het feit, dat aan weerszijden, zoowel bij de patroons als bij de arbeiders, naast de bonden een groot aantal ongeorganiseerden stonden, vormde een beletsel voor alles, wat aan weerskanten de vereenigingen tot verbetering in het bedrijf wilden ondernemen. De patroons werden als

!) „In vanum laboraverunt" door Jos. van Well.

Sluiten