Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„opgemaakt, waarbij alle betrokken leden verklaren, dat „contract te aanvaarden wat zij door het stellen van hunne „handteekening bevestigen, mits van patroonszijde eenzelfde „gedragslijn zal worden gevolgd. Van deze actie (bedoeld „zal wel worden „acte") zal alsdan wederzijds een duplicaat „worden toegezonden, dat telkens als er deelhebbende leden „toetreden, bij supplement zal worden gecompleteerd."

Het wil mij voorkomen, dat het teekenen op de acte het verlangde doel geen stap nader brengt en deze poging tot oplossing van de moeilijkheid als ondeugdelijk moet worden aangemerkt.

Bedoelde Bond wil in de geciteerde bepaling zeer zeker niet bereiken, dat de leden zich binden aan de eigen organisatie. Om dat doel te bereiken heeft het reglement reeds een voorschrift opgenomen, krachtens 't welk besluiten worde genomen bij meerderheid van stemmen.

Neen, de Bond wenschte zijn leden persoonlijk te binden aan de afzonderlijke patroons, daarvoor dient het opstellen der acte en daarom wordt van de patroons wederkeerigheid geëischt.

Het is evenwel duidelijk, dat een eenzijdig opgestelde acte, een verklaring inhoudt zonder eenige rechtskracht nu art. 1349 B. W. voor het bestaan van een overeenkomst een „wederpartij" eischt en deze wederpartij niet alleen niet aanwezig is, doch zelfs niet kan geconstrueerd worden.

Men wil bereiken, dat de particuliere werkman zich tegenover zijn toekomstigen patroon en omgekeerd die patroon tegenover zijn werkman verbindt, de bepalingen der C. A. na te leven bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst; welnu door het uitwisselen der onderteekende acten zou men hoogstens kunnen bereiken — gesteld dat art. 1349 B. W. zich daartegen niet verzette — dat de gezamenlijke arbeiders zich verbinden tegenover de gezamenlijke patroons, om de C. A, te handhaven, een obligo, dat partijen door het afsluiten der C. A. ook zonder die acte, reeds op zich namen.

Of zou de bedoeling der partijen zijn naast de aansprakelijkheid der organisaties voor het nakomen der C. A. nog een individueele aansprakelijkheid der leden te vestigen (Kombinierte-theorie) ?

Sluiten