Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, evenmin zullen de Kamers van Arbeid in staat zijn den groei der C. A. te bevorderen.

De vakorganisaties beschikken thans over zooveel krachtige en praktische middelen, dat men gerust mag aannemen, dat de bemoeienis der Kamers in dit opzicht geheel kan worden gemist.

Wanneer de C. A. zich steeds meer en meer uitbreidt en de arbitrage-clausule in die contracten wordt opgenomen onder wettelijke garantie, dat partijen aan de uitspraak van den scheidsrechter gebonden zijn, en wanneer bovendien — wat reeds werd uiteengezet — een stakings- en uitsluitingsverbod wordt vastgelegd gedurende den tijd, dat een geschil voor het scheidsgerecht hangende is en gedurende de tijd dat onderhandelingen worden gevoerd over het verlengen van een C. A. dan heeft de wetgever voorloopig zijn plicht gedaan, door op voldoende wijze de beslechting door arbitrage te bevorderen en stakingen en uitsluitingen te beperken.

Slotopmerking.

Wanneer de wetgever mocht overgaan tot nadere regeling der C. A., dan is een eerste vereischte, dat een zeer nauwkeurige enquête plaats hebbe — niet alleen door middel van vragenlijsten — doch vooral door mondelinge gedachtenwisseling van belanghebbenden, zoowel vertegenwoordigers van organisaties als particulieren, opdat beter, dan tot heden geschied is, geweten wordt, wat werkgevers en werknemers omtrent den uitbouw der C. A. denken.

Mr. L. G. Kortenhorst.

Arnhem, April 1918.

Sluiten