Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is in de moeielijke dagen, die onze Vereeniging heeft doorgemaakt weer duidelijk gebleken, dat in ons land nooit vergeefs een beroep wordt gedaan op medewerking waar het geldt het stichten van een zaak van algemeen belang, van algemeen nut.

Dat er altijd mannen gevonden worden, die krachtig willen helpen met milde hand en met 'n lach in 't oog.

En onder de velen, die hebben bijgedragen verheugen wij ons ook weer in het voorrecht boven aan de lijst te zien staan den naam van H. M. onze geëerbiedigde Koningin-Moeder, die nooit achterblijft en altijd bereid gevonden wordt om mede te werken voor een zaak van hoog belang.

Door Uw aller medewerking kan de plechtige overdracht plaats hebben, die wij straks zullen zien gebeuren — zal het Huis onzer Vereeniging de bestemming bereiken, die in 1894 reeds was aangewezen.

Wij kunnen nu met vertrouwen de toekomst van ons Museum tegemoet zien.

De wensch van wijlen onzen Vriend Lambert van Meerten is vervuld.

Het doel onzer Vereeniging is bereikt.

De grondslag voor het Museum gelegd.

De vraag naar kunst wordt met den dag grooter.

De behoefte om zich met kunst te omringen, dringt door alle lagen der maatschappij heen.

Het groote aantal jongelui, dat hier studeert kan krachtig daaraan medewerken.

Vooral in hen heb ik groot vertrouwen.

Zij zijn nog jong — zij zien nog onbevangen de dingen aan.

Laat vooral de mooie oude kunst, de eerlijke overbrengers van vroegeren hoog-ontwikkelden kunstzin vrij en ruim op hun ontvankelijk

Sluiten