Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze beslissing van den hoogen raad op twee gedachten hinkt, Eenerzijds toch wordt aan den betrokkene aanspraak op kiesrecht ontzegd op grond dat zijn aanslag als niet geschied beschouwd moet worden, m. a. w. dat hij geacht moet worden niet te zijn aangeslagen, — anderzijds wordt aangevoerd, dat de hier bedoelde aanslag niet is voldaan. Wij zouden willen vragen: Hoe kan er sprake zijn van voldoening van een aanslag, die niet geschied is?

Wij vestigen hierop de aandacht, omdat 's hoogen raads argumentatie zich ten deele ook keert tegen personen, die gedeeltelijke ontheffing verkregen hebben en het restant van hun aanslag hebben voldaan. Immers, deze zijn wel aangeslagen, maar ook hun aanslag is niet volgens de boven aangehaalde overweging van den hoogen raad door voldoening te niet gegaan. Toch zal het wel niet in de bedoeling van het college liggen, ook aan deze aangeslagenen aanspraak op kiesrecht te ontzeggen."

Gedeeltelijke ont- Deze laatste meening wordt door ons gedeeld, heffing doet het Iemand die, op grond van een of andere wetsbepaling, kiesrecht niet van de betaling van een gedeelte van zijn aanslag verloren gaan. is ontheven, is „te dier zake" niet meer verschuldigd dan het resteerende bedrag. Door de tijdige voldoening hiervan blijft zijn aanspraak op kiesrecht ingevolge art. 1, aanhef, in verband met art. la geheel bestaan.

Deze ontheffing Een inwoner der gemeente Haarlem, die zich, moet dan echter op uit kracht van art. 11 der wet, onder overlegging de wet gegrond zijn. van een aanslagbiljet voor plaatsing op de kiezerslijst had aangemeld, zag zijn verzoek door burgemeester en wethouders afgewezen op grond, dat niet het geheele bedrag van den aanslag door hem was voldaan.

Het bij den kantonrechter ingesteld beroep werd door dezen bij vonnis van 18 Mei 1905 afgewezen op grond o. a.:

„dat het, na daartoe ingesteld onderzoek, is gebleken, dat den request raut is toegestaan, dat zijn aanslag van ƒ 30,445 om bijzondere buiten de belastingwetten gelegen redenen kan worden gekweten door betaling van ƒ 23,365; en dat deze kwijting, die niet is gegrond in de wet, uitsluitend als een huishoudelijke maatregel behoort te worden beschouwd;

dat deze omstandigheid geen invloed kan hebben op de kiesbevoegdheid, die afhankelijk is van de voldoening van den vollen aanslag, zoodat, aangezien die aanslag door den requestrant niet

Sluiten