Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrachte personen en van daarvan afgevoerde personen óók moeten worden vermeld degenen, die, terwijl de kiezerslijst drieërlei verkiezing betreft, met betrekking tot één of tot twee verkiezingen kiesbevoegdheid erlangden of verloren.

Het schijnt rationeel de verwerving, respectievelijk het verlies van kiesbevoegdheid, onverschillig of zij geheel dan wel gedeeltelijk plaats vinden, op de bij art. 28, tweede lid, omschreven wijze onder de bijzondere aandacht van belanghebbenden en van het publiek te brengen."

Ten opzichte van de tweede wijziging werd in de m. v. a. (blz. 31) gezegd:

„W aar thans duidelijk zal uitkomen, dat ook personen, die kiesrecht verwierven of verloren, met betrekking tot één of meer der verkiezingen, op de lijsten, in het tweede lid bedoeld, moeten worden gebracht, kan aan den anderen kant de vermelding der verschillende opgaven wel achterwege blijven".

Artikel 29.

Tot en met den 15den April is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van de door dat bestuur vastgestelde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of eeu ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt.

\ erzuim \an tijdige Wij hebben er reeds een enkelen keer van gerept, aangifte kan geen dat de vraag of, wanneer is verzuimd binnen den toepassing van art. bij de wet gestelden termijn de aangifte te doen -9 ten gevolge heb- welke de wet van sommige aspirant-kiezers vordert, ben. dit verzuim door toepassing van art. 29 kan worden

hersteld, in de eerste jaren na de invoering der kieswet, veel en in uiteenloopende richting is besproken. Dat deze vraag thans haar actualiteit grootendeels heeft verloren, is vooral het gevolg geweest van een drietal, hierna te vermelden arresten van den hoogen raad.

De redactie van de gem. stem, die het meest consequent op de vraag een bevestigend antwoord heeft gegeven (zie o. a. de nos. 2368, 23/1, 2501), voerde voor deze beantwoording in het kort het volgende aan.

De wet geeft in art. 1 aan ieder, die aan de daar gestelde vereischten voldoet, het kiesrecht, en bevat nergens een bepaling dat men dit recht verliest door niet vóór 15 Februari aangifte te doen of het alleen verkrijgt door tijdige aangifte. Wel wordt men tot aangifte vóór gemeld tijdstip krachtens wettelijk voorschrift uitge-

Sluiten