Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben zeker, dat deze verandering van Overste niet slechts aan mij troost, maar ook aan anderen genoegen en voordeel zal verschaffen. Dat Jezus Christus onze Heer voor dat alles geloofd, geëerd en verheerlijkt zij !"

Diep trof deze taal van het nederig hart den edelen en fïjngevoeligen Franciscus de Borgia, en in een schrijven, dat den vader en den zoon beiden evenzeer tot eer verstrekt, stortte hij zijn hart aldus voor hem uit: „De wijze, waarop Uweerw. de bediening van provinciaal heeft nedergelegd, is voor ons eene reden tot groote vertroosting, en wij voelen ons levendig bewogen en aangemoedigd door zulk een schitterend voorbeeld van deugd. Uwe standvastigheid te midden van de aanhoudende beslommeringen van het bestuur, en dat zonder de andere bedieningen, die onze Instelling eigen zijn, te verwaarloozen, de blakende ijver, getrouwheid, voorzichtigheid, met welke gij gedurende veertien jaren dien last hebt gedragen, zijn voor mij en voor mijne voorgangers de bron van een onvergelijkelijke voldoening en van veel stichting geweest. Ofschoon de nieuwe provinciaal en de leden uwer en der naburige provinciën Uweerw. terecht als hun vader en wel zulk een vader, aan wien de Sociëteit in Duitschland alles dankt wat zij is en wat zij bezit, moeten erkennen, zoo kunnen wij ons niet onthouden de vaardigheid en de nederigheid, met welke Uweerw. zich aan den nieuwen provinciaal heeft onderworpen, hoog te prijzen. Het kan niet uitblijven, of dat voorbeeld moet een spoorslag zijn voor allen, die ooit onder uwe leiding en uw bestier geleefd hebben, om edelmoedig de volmaaktste gehoorzaamheid aan hunne Oversten te betoonen. Derhalve mag en moet ik u geen boete opleggen voor de begane misslagen, gelijk gij dat vraagt. Integendeel, ik heb het volste vertrouwen, dat

Sluiten