Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Kiowee met/le Tugaloo,'vormt de grens van die beide staten en mondt na een loop van 720 km. beneden de stad Savannah in den Atlantischen Oceaan uit. Zij is van haar mond tot aan laatstgegenoemde stad (29 km.) voor tamelijk groote schepen en tot aan Augusta (220 km.) voor rivierstoombooten bevaarbaar.

Savannah, de hoofdplaats van het graafschap Chatham in den Noord-Amerikaanschen staat Georgia, op een na de grootste stad en de aanzienlijkste handelsplaats van dezen staat, is op 32°5' N. Br. aan de Savannah gelegen, heeft breede straten met 34 als parken aangelegde pleinen op de kruispunten, waaronder het prachtige Forsyth Park. Om deze reden noemt men de stad wel Forest City. Van de gebouwen moeten genoemd worden: de beurs, het stadhuis, het douanekantoor, het postkantoor, het gerechtshof, de kathedraal, de Presbyteriaansche kerk en een klooster. Er bevinden zich standbeelden van generaal Greene en graaf Pulaski en een oorlogsmonument in het Forsyth Park. Savannah bezit de Chatham en de Telfair Academv, de laatste met een schilderijengalerij, Hodgson Hall met een bibliotheek en verzamelingen van de Georgia Historical Society. Zij telt (1900) 54 244 inwoners (28 090 kleurlingen), die zich met nijverheid (1900: produktiewaarde 6 461 816 dollar) en den veel belangrijker handel, vooral in katoen (1904: 900 000 balen = 64 millioen dollar in den uitvoer), teer (618 000 vaten) en terpentijn (176 000 vaten) bezig houden. De door 2 forten verdedigde haven heeft een door eilanden

vernauwd, maar overal 5,7 m. diep vaarwater; groote schepen moeten 5 km. beneden de stad ankeren. Voor het verkeer met het binnenland zorgen 6 spoorwegen en 85 km. tramlijnen. Aan de monding van de Savannah ligt het zeebad Tybee Beach en aan de spoorlijn daarheen het Bonaventura-kerkhof met beroemde eikenlanen.

Savannah werd in 1733 door Ogellhorpe gesticht, in 1778 door de Engelschen veroverd en in 1779 door de Amerikanen en Franschen te vergeefs belegerd. Ook in den burgeroorlog vervulde zij een belangrijke rol. Het fort Pulaski aan de monding der rivier moest zich reeds den ll«en April 1862 overgeven, maar de stad verdedigde zich tot den 22sten December 1864.

Savannen noemt men groote grasvlakten in de tropen met afzonderlijk staande boomen of boomgroepen._ Gelijkwaardig met de savannen zijn de prairiën in N. Amerika, de llano's in Venezuela en de campo's in Brazilië. Behalve in genoemde landen, bevinden zich nog savannen in Guyana en in tropisch Afrika.Tot de savannen behooren ook de eucalyptuswouden van Australië.

Savary, Anne Jean Marie Renê, hertog van Rovigo, een Fransch generaal, geboren den 26sten April 1774 te Marcq (Ardennes), trad in 1790 in dienst bij het leger, woonde de veldslagen bij aan den Rijn en vertrok met Desaix naar Egypte. Na zijn terugkeer streed hij in den slag bij Marengo. Sedert 1802 bestuurde hij de geheime politie van Bonaparte en had de hand in de voltrekking van het doodvonnis aan den hertog van Enghien. Nadat hij als divisiegeneraal deelgenomen had aan de veldslagen bij Austerlitz en bij Jena, aanvaardde hij in 1807 het bevel over het öd« legercorps te Warschau en behaalde een overwinning bij Ostrolenka, Na de veldslagen bij Heilsberg en Fricdland werd hij door Napoleon tot

hertog van Rovigo en kort daarna tot gouverneur van Oost-Pruisen benoemd. Na den Vrede van Tilsit vertrok hij als gezant naar St. Petersburg en voerde in 1808 het bevel in Spanje. In 1810 werd hij minister van Politie en bekleedde deze functie tot 1814. Bij den terugkeer van Napoleon in 1815 werd hij pair en opperbevelhebber der gendarmerie. Daarna werd hij door de Engelschen gevangen genomen en naar Malta gebracht, vanwaar hij echter in April 1816 ontsnapte naar Smyrna. In 1819 verscheen hij te Parijs vrijwillig voor de rechtbank en werd van de schuld aan den dood van Enghien vrijgesproken en begaf zich in 1823 naar Rome. Louis Philippe bekleedde hem in 1831 met het opperbevel in Algerië, waar hij Bona veroverde en met ijver de kolonisatie bevorderde, maar door zijn dwingelandij zulk een grooten wrevel verwekte, dat hij reeds in 1833 teruggeroepen werd. Hij overleed den 2a<® Juni van dat jaar.

Save (Sau, Latijn: Savus), een rivier in Oostenrijk, ontstaat bij Radmannsdorf in Krain door de vereeniging der Wurzener Save en der Wocheiner Save, stroomt in Z.O. richting door de vlakten van Kram burg en Laibach en neemt links de Kanker en Feistritz, rechts de Zeier en Laibach op. Daarna wordt zij bevaarbaar, komt in een nauw dal en vormt van Sagor tot beneden Rann de grens tusschen Krain en Stiermarken, waar zij links de Sann en Sottla, rechts de Gurk opneemt. De Save betreedt nu het Kroatische laagland, vormt vanaf Jasenovac de grens van Kroatië-Slavonië met Bosnië en Servië en neemt hier links de Krapina, Lonja en Orljava, rechts de Kulpa, Unna,Wrbas, Bosna en Drina op en mondt bij Belgrado in de Donau uit. De Save heeft een lenete van 712 km. en een strnnmfrpHiaH vo-r»

97 361 v. km. De benedenloop van de rivier heeft een gering verval en hier en daar moerassige oevers. Ondiepten, zandbanken en wisselende waterstand bieden moeilijkheden voor de scheepvaart aan; maar deSave wordt van Sissek tot de monding over 589 km. door stoomschepen bevaren.

Savery, Roeland, een Hollandsch landschapdier- en bloemschilder, werd geboren te Kortrijk in 1576 en overleed krankzinnig te Utrecht in 1639. Hij was een leerling van zijn broeder Jaques Savery den Oude te Amsterdam. Hij werkte voor keizer Rudolf II, o. a. op een reis door de Alpen. Sedert 1619 was hij te Utrecht gevestigd en ingeschreven in het St. Lucasgilde aldaar. Hij schilderde landschappen met tafereelen aan de mythologie ontleend, liefst zulke waarin hij groote diergroepen kon aanbrengen wilde, indrukwekkende natuurtafereelen, rotspartijen met watervallen enz., zooals hij dat in de Alpen gezien had. Tevens schilderde hij bloemstukken in den trant van Brueghel. Deze zijn buitengewoon fijn van uitvoering en verraden een bizonder talent voor compositie. Savery was in zijn tijd zeer beroemd. De Staten van Utrecht boden Amalia van Solms een zijner schilderijen als bruiloftsgeschenk aan. Schilderijen van zijn hand bevinden zich hier te lande o.a. in liet Rijksmuseum te Amsterdam, in het Maurits-. huis te 's Gravenhage, in het Museum Boymans te' Rotterdam en in het museum Kunstliefde te Utrecht.

Savigliano, een stad in de Italiaansche provincie Cuneo, gelegen aan de Maïra en aan den spoorweg van Cuneo naar Turijn en aan den zijtak naar Saluzzo, heeft oude vestingwerken, een triomfboog tereere van Victor Amadeus I, eer. groot marktplein, onderscheiden kerken met schilderijen van den

Sluiten