Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leDUT1Xr flor

TV "wowiutuiwucu 1x11 iyju.llcj.cUIAU ^JLO (ij

i Ir -aomaiulK aes Martyrmms bei den Ju den

üti i.- ±""llan uit ubs ïviariynums Dei aen juüen ,M.ttelalter"(1878). Ook gaf hij met Nageli de Wft * für wissenschaftliche Botanik"(1844— ys J ®n met Schmid: „Die geognostischen VerhaltPseni ■ Saaltals k°i Jena"(1846) uit. Onder het

eilS7q • s ] aicntDunüeis (1858

v°or i, • een ge"enkteeken

. ■■■ ui opgBncni.

■V;. ,i C*1leiermaciher, Friedrich Ernst Daniël, de , auer i. i . <, '

t>orp iu«uwtjie rrotestaniiscne tneoiogie, gedee ? te Breslau den 21sten November 1768, stuhtiln te. Halle in de godgeleerdheid, werd in 1794

». PPrediVpr fp T O n rl cl-lQvir non A n TX7<-> r. 1 nn(?

Uj ttane in ae godgeleerdheid, werd m 1794

preSJi Ker te landsberg aan de Warthe, m 1796

1802 ij aai? ziekenhuis Charité te Berlijn, in hon^i °^Pre(iiker te Stolpe en in 1804 buitengewoon

- °RlePrno>- +« 1...1 .1. • n 1

"ooh F otuipe en lu ïöu^t ouirengewoon

VaH d eïaar ^a^e* ^eeds te Berlijn had de invloed

de * uclue ncmegeis en van nennette Jderz hem bii

. 'Omfln+i'nlr^ -UJ. "II.".. T 1 • • J

wa$ A14UC1VC11 gcuxa.uat, ttjiwijiiiij er ais scnnjver Reii^PSetreden met zijn beroemde „Reden über die

o vPl Ay» .1 • - /~i 1 •! 1 1 , .

Uaat 1 Qie ^eDiiaetenunter mren Verachtern ste ri , druk> 1906) en met zijn „Monologen"(laatÜber r'lJi> 1902). Ook schreef hij: „Yertraute Briefe Ver(j c"legels Lucinde"(laatste druk, 1907) en lebejj e®n vertaling der geschriften van Plato met l*0ie?^r- "'^'idiigen. Verder leverde hij.: „GrundSae ^ e?ler Kritik der bisherigen Sittenlehre"(1803, hanr|,L!-' 1834), waarbij zich later verschillende verte Ija|ïnS®n aansloten. Nadat in 1806 de universiteit feeri;; tijdelijk was opgeheven, begaf hij zich naar ste'Y'/aar hij door Stein en von Huniboldt gesitg,t m' stichting der Friedrich-Wilhelms-Univertorjr'e? kracht bevorderde en daaraan in 1810 tot 1)adat1] hoogleeraar in de theologie werd benoemd, *a.s „, -1 'n 1809 predikant aan de Trinitatiskerk 'f,iers A70rden. Toen schreef hij: „Die Weinachtssoge' ®ln Gesprach"(4ae druk, 1850), „Ueber den ^"Aan ersten Brief des Paulus an den TimoVersitkl .)' cn „Gelegentliche Gedanken über Uni-

>». ^COn im Ti «n-i-r. o:—»/i ono\

"Ü j usuueil Olim ^.LOUOJ.

c,laon' heidde zich door rijkdom van denkv0ei e" en keurigheid van taal, door godsdienstig geMdra een scherpen redeneertrant, zoodat zich breede st°et van leerlingen rondom hem uit e*De colleges, door hem gegeven, strekten ■'^ns n°Ver ^et geheele gebied der godgeleerdheid en "Kurze ^er dat der wijsbegeerte. I ij schreef toen zijn "füls, iXfJstellung des theologische!! Studiums"(2de )' 'sUinV, r' maar z^n voortreffelijkst werk is: der

^Sok„ Glailhfi narh dfinH rnn rl c a tvon r? or oun n rvo

ftrl "H Ki 1 . "*"v" uiui.uuuw.wi uvi vvaugc-

i 'ifut iq ™Zusammenhangdargestellt"(2dln., » br )• Daarin wordt het gevoel voorgesteld fv°pl ™n yan den godsdienst, meer bepaald het i0' de k n afha,nkelijkheid, hetwelk den mensch leidt H?>ten^theid van de aanwezigheid des Allerh ' gevopf- menschen geest- Hij onderstelt, dat

0 t best m de ho°gste volkomenheid in Qiristus ^"PWeW.11. en door dezen in zijn volgelingen is

Vorsr.v,;i,wf: dit oogpunt beschouwt hij verder li .n tege.ii! leerstukken der Christelijke Kerk. V* Sittp'^fr van zi3n „Dogmatik"is zijn„Christ(2"e 'door Jonas uit zijn nalatenschap geee]» Ppen ' 1884). Toen de Academie van Weten-

1 tot s'eWaarv.an hij sedert 1811 lid was, hem in T6' 'i: t liiiCr<-tai'S dpr wijsgeerige af deeling benoemiht0,JVVl'i!s •+'^1 betrekking bij het ministerie varen.

eetl kWarl,d hij bij de Regeerii g als demagoog en reuk. Nu verrijkte hij de werken der

Academie met een reeks voortreffelijke verhandelingen over duistere onderwerpen der oude philosofie. Ook nam hij ijverig deel aan kerkelijke zaken, waarmede hij reeds ^ een aanvang gemaakt had in 1804 met zijn geschrift: „Zwei unvorgreiflichen Gutachten in Sachen des protestantischen Kirchenwesens in Beziehung auf den preuszischen Staat", waarin hij wees op de nadeelen der scheiding van de Protestantsche Kerkgenootschappen. Toen nu in 1817 de vereeniging op een door hem als voorzitter bestuurde synode tot stand kwam en het plan tot invoering van een presbyteriale en synodale regeling m gereedheid was, zocht hij die zaak, ofschoon vrachteloos, zooveel mogelijk te bevorderen. Ook verzette hij zich te vergeefs tegen de reactie in het Kabinet des Konirp's. Onder A Pn nnnm T>n

- - — ~ -l u-i/tyn/M-o

bmcerus schreef hij in 1824 een „Theologisches Bedenken fiber das liturgische Recht evangelischer Landesherren". dat den nndfvn st.riirl nvpr Hp rpp"hfo_

beginselen met betrekking tot Kerk en Staat wederom deed ontbranden. Eindelijk had hij als kanselredenaar ernntp/n invlnprl nn >»pf ^nfnn'Woiriü

bliek. Hij overleed den 12d™ Febraari 1834, en zijn werken werden door zijn vrienden in 3 afdeelingen uitgegeven (1836—1865). De eerste „Zur Theologie" ai dln.) bevat hehfllvp Hp rpprk «ypmplrlp twoo •

- - - iUV U V» \J\J . „x/io

chnsthche Sitte" en „Der Christliche Glaube", de

voigenae gescnniten: „ü<inleiturg m das Neue Testament". ..Hermenent,ik nnH Tfrifilr TTllf

. ' UUII

Beziehung auf dasNeueTestament", „Geschichteder

Tri i .li T~V -T- , J .. ^. .

wuibuicueii rvircne , „uas i^eben Jesu", „Die practische Theologie'' en 3 deelen met kleine opstellen; de tweede afdeelirp- omvaf. yfin Prpriio-fov." ^

o , vil van

dederde ofwijsgeerige afdeelingvermélden wij: „Dia-

lejtuut , „üniwun emes öystems der Sittenlehre", ..Die Lehre vom Staat" "Dip

„Vorlesungen über Aesthetik" en „Geschichte der Philosophie". Zijn „Padagogische Schriften" werden afzonderlijk uitgegeven (3de druk, 1902) evenals zijn „Ratsel und Charaden"^1"5 druk, 1883).

acnieinitz, Creorg Jbmil Crustav, vrijheer von, een Duitscli admiraal, geboren den 17den Juni 1834 te Bromberg, nam in 1849 dienst bij de Pruisische marine en woonde in 1856 op de korvet „Danzig" den tocht naar Marokko bij en als luitenant de expeditie Mar Oost-Azië (1860—1862). In 1864 streed hij bij de Jasmund op de „Arkona" tegen de Denen, werd daarna bij de admiraliteit geplaatst en ondernam van 1869—1871 als commandant van de „Arkona" een reis om de wereld. Van 1871 tot 1873

keerde hii torn Ir tnt. de arimirnlitpit. pn ijün

1867 ondernam hij als commandant der korvet „Gazelle" een wetenschappelijke expeditie naar den grooten Oceaan. Na zijn terugkeer werd hij voorzitter van het hydrografisch instituut, in 1883 schout-bij-nacht, nam in 1886 als vice-admiraal zijn ontslag en was tot 1888 in dienst van de NieuwGuinea-ComDaenie. Thans woont. hii nn TTn.ne TTn_

henborn bij Pyrmont.

acmeiz, de hooid- en residentiestad van het vroegere vorstendom Rensz-Sp.hleiV Pn sprlprf rlo

vereeniging der beide vorstendommen Reusz Jongere

ojijii luü een suianio^öjcietweeaeresiaentie üeslands, ligt aan het riviertje Wiesenthal en aan de spoorliin Sclileiz-Schönberc. 44^ m hnvpn rlpn >7PPcr>ïpfYDi

Het bezit een vorstelijk.residentieslot, 3 Luthersche kerken, een gymnasium, een kweekschool voor onderwijzers, een doofstommeninstituut, een instituut

Sluiten