Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zer vom Achensee"(3 dln., 1873) 3de druk, 1876), „Der Falkner von St. Vigil"(3 dln., 1881), „Der Wunderdoktor"(3de druk, 1882), ,,Camilla"(1886), „Sein oder Nichtsein"(1894) en „Um die Freiheit" (1898). Verder schreef hij een reisbeschrijving over Italië.

Schweickhardt, Hendrik Willem, een Hollandsch portret-, landschap- en behangselschilder, tevens etser, werd geboren in Brandenburg in 1746 en overleed te Londen in 1797. Hij was een leerling van Girolamo Lapis. In 1776 kwam hij naar den Haag, in 1786 vertrok hij naar Londen. Zijn dochter Kalharina Wilhelmina was de tweede vrouw van Bilderdijk. Werk van zijn hand bevindt zich hier te lande o. a. in het Mauritshuis te 's Gravenliage; door hem beschilderde kamers zijn o. m. in enkele huizen te 's Gravenhage, o. a. op de Princessegracht.

Schweickhardt, Katharina Wilhelmina. Zie Bilderdijk-Schiueickliardl, Ka'harina Wilhelmina.

Schweidnitz, vroeger een zelfstandig vorstendom in Neder-Silezië met omstreeks 225 000 inwoners op 2420 v. km. omvat thans de Pruisische distrikten Bolkenhain, Landeshut, Reichenbach, Schweidnitz, Striegau en Waldenburg. Het verv;e) in 1741 aan Pruisen.

Schweidnitz, een stad in het Pruisische distrikt Breslau, vroeger de hoofdstad van het vorstendom* Schweidnitz (zie aldaar), ligt aan de Weistritz in een vruchtbaar dal tusschen het Zobten- en Eulengebergte, 247 m. boven de oppervlakte der zee en aan 3 spoorwegen naar Kamenz. Men heeft er 2 Evangelische en 2 Katholieke Kerken, een synagoge, een oud stadhuis met een beroemden kelder, standbeelden voor Bismarck en Moltke, een voor den dichter Max Heinzal en (1905) 30 540 inwoners. De stad bezit veel nijverheid.De voormalige vestingwerken zijn er in 1868 gesloopt en in een fraai park herschapen.

Schweig-er-Lerchenfeld, Amand von, een Duitsch reiziger en aardrijkskundige, geboren den 17den Mei 1846 te Weenen, bezocht de militaire academie te Wiener-Neustadt, trad in 1865 als officier in dienst, nam in 1866 deel aan den veldtocht in Opper-Italië, maar nam reeds in 1871 zijn ontslag om ontdekkingsreizen te ondernemen in Europeesch en Aziatisch Turkije. Hij schreef: „Unter dem Halbmond"(1876), „Bosnien"(1878, 2"" druk, 1879), ,,Armenien"(1878), „Zwischen Pontus und Adria" (1879), „Serail und Hohe Pforte"(1879), „Das Frauenleben der Erde" (1880), „Der Orient"(1881), „Griechenland in Wort und Bild"(1882), „Die Adria"(1882) „Abbazia, Idylle vonder Adria"(1882), „Das eiserne Jarhhundert"(1884), „Von Ozean zu Ozean"(1885), „Unterwegs"(10 dln., 1891—1895), „Das neue Buch der Natur"(2 dln., 1891—1892), „Das Buch der Experimente"(1896), „lm Reiche der Kyklopen. Darstellung der Stahl- und Eisentechnik"(1898—1900), „Die Frauen des Orients" (1903), Kulturgeschichte"(2 dln., 1906) en vele andere werken. Sedert 1889 geeft hij het tijdschrift „Der Stein der Weisen" uit.

Schweig'g'er, Johann Salomo Christoph, een Duitsch natuurkundige, geboren te Erlangen den 8sten April 1779, studeerde aldaar, vestigde er zich in 1800 als privaatdocent, en werd in 1803 professor in de wis- en natuurkunde aan het gymnasium te Baireuth en in 1811 aan de polytechnische school te Neurenberg. In 1817 werd hij hoogleeraar in de natuur- en scheikunde te Erlangen, in 1819 te

Halle, en overleed den 9den September 1857. Zijn onderzoek strekte zich uit tot de electriciteit en het galvanisme, en nadat hij reeds in 1808 een electrometer vervaardigd had, bedacht hij vervolgens den electro-magnetischen multiplicator. In 1811 belastte hij zich met de redactie van het „Journal für Chemie und Physik".Verder schreef hij: „Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft"(1836), „Ueber naturwissenschaftliche Mysterien in ihrem Verhaltnis zur Literatur des Altertums"(1843), „Ueber das Elektron der Alten" (1847) en „Ueber stöchiometrische Reihen"(1853).

Schweigger, Iiarl, een Duitsch oogheelkundige, een zoon van den voorgaande, geboren te Halle den 298ten October 1830, studeerde te Erlangen en te Halle in de geneeskunde, vestigde zich te Halle als privaatdocent en vertrok in 1858 naar Berlijn, om zich onder Albrecht von Grafe aan de oogheelkunde te wijden. Hij bleef er tot 1865, in 1868 benoemd tot hoogleeraar te Göttingen en kwam in 1871 als opvolger van Von Grafe, als hoogleeraar en directeur van de inrichting voor ooglijders naar Berlijn, waar hij den 24sten Augustus 1905 overleed. Hij schreef o.a.: „Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels"(1864), „Ilandbuch der speziellen Augenhcilku:ide"(1871), „Sehproben"(1876, met 45 platen) en „ Klinische Untersucliungen über das Schielen"'(1881).

Schweinfurt, een stad in het Boiersche distrikt Unterfranken, ligt aan den Main en aan verschillende spoorwegen, 218 m. boven den zeespiegel. De door Gustaaf Adolf gebouwde vestingwerken zijn nog gedeeltelijk aanwezig. De stad bezit 2 Evangelische kerken, een Katholieke kerk, een synagoge, een stadhuis met verschillende verzamelingen, het geboortehuis van Rückert, een standbeeld van dezen dichter en (1905) 18 416 inwoners. De stad heeft veel nijverheid en handel. Haar veemarkten behooren tot de belangrijkste van Duitschland. In de nabijheid wordt wijn verbouwd.

SchweinfurtergToen, de mooiste groene koperkleurstof, en verbinding van azijnzuurkoper met arsenigzuur koper: (C2H302)2 Cu + 3 (CuAs204) wordt verkregen, doordat men een oplossing van groenspaan of neutraal azijnzuur koper met een oplossing van arsenigzuur neerslaat. Schweinfurtergroen is prachtig groen, onoplosbaar in water, wordt bij lang koken met water ontleed, wordt door lucht en licht niet veranderd, door zwavelwaterstof en bijtende kalk echter ontleed, en wel op behangselpapier in vochtige arsenicumverbinding, waarschijnlijk arseen waterstof. Het is zeer vergiftig; zijn toepassing is daarom beperkt; het mag vooral niet gebruikt worden, als het in onmiddellijke aanraking^komt met de huid of als fijne stof kan worden ingeademd. In olie dekt het niet bijzonder goed, droogt echter goed. Men gebruikt het als olie- en waterverf. In den handel wordt het gewoonlijk met gips, zwaarspaat, zwavelzuur lood of chroomgeel genuanceerd.

Schweinfurth, Georg, een Duitsch natuuronderzoeker- en reiziger, geboren te Riga den 29Bten December 1836, studeerde te Heidelberg, München en Berlijn en deed van 1863—1866 een reis naar Egypte om de plantenwereld van de Nijllanden te onderzoeken. In opdracht van het Humboldtfonds te Berlijn vertrok hij in 1868 opnieuw naar Egypte. In 1869 reisde hij van uit Khartoem den Witten Nijl

Sluiten