Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den stouten tocht door Georgia naar Savannah, waar hij den 13den December het fort Mac Allister veroverde, de Ossibawsond opende en de gemeenschap met de vloot der Unie herstelde. Den 17den Januari 1865 rukte hij noordwaarts, bracht in Februari den Geconfedereerden uit Noord- en ZuidCarolina een nederlaag toe en vereenigde zich den 22sten Maart bij Goldsboro met Shofield en Terry. Verder nam hij deel aan de roemrijke gevechten bij Petersburg-Richmond. Den 26sten April 1865 gaf Johnston met alle troepen der Geconfedereerden zich tusschen Raleigh en Chattalioochee aan hem over. Na het eindigen van den oorlog werd Slierman bevelhebber van het militaire departement van het Westen, zoodat hij zich in 1867 ook met de leidfng van den strijd tegen de Indianen moest belasten. Nadat Grant in 1868 tot president gekozen was, werd hij als luitenant-generaal opperbevelhebber van het leger der Unie, welke betrekking hij in 1883 neerlegde. Hij was ongetwijfeld de geniaalste veldheer van den Amerikaanschen burgeroorlog, even stout in zijn plannen als voortvarend in de uitvoering, en zeer bemind door de soldaten. Zijn „Memoirs"(2 dln. 1875) zijn zeer belangrijk. Hij overleed den 14den Februari 1891 te New-York.

Sherman, John, een broeder van den voorgaande, geboren den 104en Mei 1823 te Lancaster (Ohio), bestudeerde onder leiding van zijn broeder Charles te Mansfield de rechtswetenschappen en was van 1844—1855 als advocaat werkzaam. In 1855 in het Congres gekozen, sloot hij zich bij de Wighpartij aan. In 1861 werd hij lid van den Senaat. Gedurende den burgeroorlog vormde hij op eigen kosten een brigade van 2300 man. Na den oorlog ijverde hij voor het weder inwisselen van het papierengeld, wat hij als staatssecretaris van de schatkist van 1878—1879 met goed gevolg doorvoerde. In 1880 werd hij tot bondssenator en in 1885 tot voorzitter van den Senaat gekozen, in welke hoedanigheid hij, na den dood van Hendricks, van den 7dcn December 1885 tot den 4den Maart 1889 vice-president van de Unie werd. Hij schreef: „Selected speeches and reports on finance and taxation 1859—1878"(New-York, 1879) en Recollections of forty years in the House, Senate and Cabinet" (2 dln., Chicago, 1895). De briefwisseling van beide broeders „The Shermans letters"(2 dln., New-York, 1894) werd uitgegeven door Thomdyke. Sherman overleed den 22ste" October 1900.

Sherry. Zie Xereswijn.

Sherry Cobbler heet een Amerikaansche drank, samengesteld uit sherry, ijs, suiker en citroenen of oranjeappels, somtijds met frambozen-, aardbeien- of ananassap en een lepel cura<;ao.

Shetlandeilanden, door de Skandinavische zeelieden ook Ritlandeüanden genoemd, een eilandengroep van Groot Brittannië, ligt ten Noordoosten van Schotland tusschen 60—61° N. Br. Zij is van de meer zuidelijk gelegen Orkney-eilanden gescheiden door een kanaal ter breedte van 80 km., in welks midden Fair Island zich verheft. De Shetlandeilanden vormen een archipel van 117 eilanden, van welke slechts 34 bewoond zijn, en hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1428 v. km. met 28185 inwoners. Het binnenland is meest rotsachtig, kaal en heuvelachtig, de kusten zijn steil en gescheurd. De kortstondige zomer is warm, de winter vochtig, nevelig en stormachtig, de sneeuw blijft

er zelden lang liggen. In het begin van den zomer heeft men er te middernacht slechts een halve schemering, gedurende den winternacht vertoont zich dikwijls het noorderlicht. De plantengroei is zeer schraal; men vindt er slechts enkele boomsoorten, terwijl de landbouw zich bepaalt tot gerst, haver, vlas en aardappelen. IV; en houdt er kleine paarden (ponies), beenige runderen, varkens en schapen; verder treft men er konijnen, zeehonden en zeevogels aan, terwijl de zee visch en oesters levert. De inwoners zijn van afkomst Noren en belijden den Protestantschen godsdienst. Zij spreken Engelsch, met Noorsclie uitdrukkingen vermengd. De voornaamste bezigheid is de vischvangst, verder landbouw en veeteelt, benevens het vervaardigen van wollen en linnen stoffen. Op Fetlar komt koper voor. Er wordt handel met de voortbrengselen van de eilanden gedreven, terwijl het verkeer met walvischvaarders en haaivangers van tamelijk veel belang is. De voornaamste eilanden dezer groep zijn Mainland, Unst en Yell. Men vindt aldaar talrijke aloude gedenkteekens (cairns, tumuli en steenen wallen) en onderaardsche woningen. Deze eilandengroep verviel in 1649 aan de Kroon van Schotland. Zij vormt met de Orkney's één graafschap.

Shetlandpony is de naam van een der meest bekende E igelsclie pony-soorten. Hij wordt zoowel in het tuig, als in het zadel gereden en munt door onvermoeidheid en gering voederverbruik uit.

Shields is de naam van twee steden in Engeland, beide aan den oever van de 'Tyne gelegen. De eene, North-Shield, vormt een stad met het naburige Tynemouth. De andere, South-Shields, ligt in het graafschap van denzelfden naam tegenover North-Shields en Tynemouth en is door een stoomveer met die stad verbonden. Deze stad bezit groote dokken, een groote, door batterijen beveiligde, haven, een stadhuis, een beurs, een markthal, een aantal kerken, een bibliotheek met een museum, een tehuis voor zeelieden, een zeevaartschool, een schouwburg, een letterkundig genootschap, scheepstimmerwerven, glasblazerijen, pottebakkerijen, scheikundige fabrieken en bierbrouwerijen. Het aantal inwoners bedraagt, na de inlijving van een deel van de gemeente Harton, 100858. De scheepvaart is er aanzienlijk. Reeds in de 13de eeuw bezat South-Shields een drukke haven, in de 15de eeuw was de zoutproduktie er van veel belang. In 1832 werd het een parlementsvlek in 1850 een municipalestad. Tot 1888 behoorde Shields tot het graafschap Durham.

Shilling' is de naam van een Engelsche mnnt ter waarde van het twintigste deel van een pond sterling, dus ongeveer 60 cent.

Shillong; is de naam van het hoofdstation der Engelschen in de Engelsch-Indische provincie Assam. Het ligt 1509 m. hoog in de Khasi- en Dsjaintiabergen, ten N. van den gelijknamigen berg en heeft een buitengewoon regenrijk klimaat. Het is de zetel van den resident en van de regeeringscolleges van Assam. Shillong bezit een kerk, een waterleiding, een garnizoen en telt (1901) 8384 inwoners.

Shimose of Sjimose. Zie Brisant-granaten.

Shinnin is in het moderne Japan de naam voor den hoogsten ambtenaarsstand (ministers, enz.). Hooge ambtenaren worden aangeduid met

Sluiten