Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jenissei.De productie van zilver, lood, koper en ijzer is achteruitgegaan. Tomsk, liet kustgebied en Sachalin leveren steenkool.

Grafiet komt zeer veel voor, uit de zoutmeren en zoutbronnen verkrijgt men zout. In den Oeral, den Altai en bij Nertsjinsk worden edelgesteenten aangetroffen.

Klimaat, Planten en Dieren. Het klimaat is in Siberië over het geheel zeer ongunstig; alleen de zuidelijke grensgebergten maken daarop een uitzondering.

1 Het klimaat is streng continentaal en bijgevolg zijn de zomers heet, de winters zeer koud en daarenboven zeer lang. Wel is waar zijn de temperatuurverschillen van dit uitgestrekte gebied nog zeer aanzienlijk. Het verschil tusschen de warmste en de koudste maand bedraagt in de West-Siberische steppen 37°C., in den Oeral 35°, aan de Jenissei 43°, in Jakoetsk 61,7° en in Werchojansk, dat als de koudste plaats op aarde bekend staat, zelfs 66,2°. Hier en elders daalt in Januari de thermometer tot meer dan 60 C. onder nul! Overal heerschen zomerregens, 's winters regent het zelden. De regenhoeveelheid bedraagt jaarlijks 370—420 mm. De sterke winden in de steppen worden boeranen genoemd.

De noordrand van Siberië wordt door toendra's ingenomen, waar slechts een armelijke plantengroei voorkomt. Ten zuiden van deze streek strekken zich de Siberische wouden uit, waarin larixen, berken en naaldboomen de overhand hebben; daarop volgt het woudgebied van de Altaï met dennen, berken, espen enz. In de West- Siberische woudstreek treedt vooral de berk op. In de steppen groeien grassen, aan de oevers van de rivieren wilgen. Voor cultuurgewassen is de bodem zeer ongeschikt. De dierenwereld gelijkt op die van Noord-Europa, het aantal roofdieren is echter grooter. Ook herten en elanden komen hier meer voor. Karakteristiek is de Siberische reebok. Siberië is het land van de pelsdieren. Het Amoergebied is de Noordelijkste streek op aarde, waar de tijger leeft.

Bevolking, Middelen van Bestaan. Het aantal inwoners werd in 1897 op 5 727 090, in 1904 op 6 493 400 berekend. Alleen de smalle streek bij de uitloopers van het zuidelijk gebergte, die thans door den spoorweg doorsneden wordt, is dichtbevolkt. In West-Siberië bestaat het grootste deel van de bevolking uit Russen, evenals in de gouvernementen Jenisseisk en Irkoetsk. ti de overige streken hebben inboorlingen, zooals Jakoeten, Lamoeten, Toengoezen enz. de overhand.Het aantal inboorlingen neemt echter snel af. Men vindt er jagers, visschers, nomaden en boeren. Het aantal ballingen wordt in den laatsten tijd beperkt, de landverhuizing naar Siberië neemt daarentegen toe. De Siberiërs zijn afstammelingen van landverhuizers, ballingen en inboorlingen. Lijfeigenschap heeft in Siberië nooit geheerscht. Het grootste deel van de Siberiërs oefent den landbouw uit. Het land behoort aan de Russische kroon. Russen en Duitscbers houden zich ook met nijverheid bezig. Slechts 8% van de bevolking woont in steden, waarvan Tomsk, Irkoetsk, Blagowesjtsjensk, Tjoemen, Wladiwostok en Krasnojarsk de grootste zijn. De Christelijke, Boeddhistische, Sjamaansche en Mohammedaansche godsdiensten komen er voor. De beschaving is zeer gering. In Tomsk is een universiteit met ongeveer 400 studenten; verder bezit Siberië 8 gymnasi-

ën en 7 progymnasiën, 3 afdeelingen van het Russisch aardrijkskundig genootschap, een genootschap tot onderzoek van het Amoergebied en 33 dagbladen en tijdschriften.

De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw veeteelt, mijnbouw, visscherij en jacht. De landbouw kan slechts tot 57°30', in het O. tot 63°30' N.Br. uitgeoefend worden. De hoeveelheid bebouwbaar land schat men voor Oost- en West-Siberië en Transbaikalië op 1160 000 v. km., voor het Amoerland en het Oessoeirgebied op 250000 v. km. Verbouwd worden er voornamelijk graan en aardappelen. In West-Siberië, Daoerië en den Altaï wordt veeteelt uitgeoefend; de veestapel wordt geschat op 3 211 000 paarden, 3 413 000 runderen en 4 946 000 schapen en geiten, verder worden er varkens, rendieren en kameelen gefokt, in den Altaï houdt men zich ook met bijenteelt bezig. In liet Sajanisch gebergte en in den Altaï worden verder yaks gehouden, in den Altaï ook elanden, als trekdier wordt door de Kamtsjadalen, de Toengoezen, de Samojeden en de Ostjaken de hond gebruikt. In Aziatisch Rusland beslaan de bosschen een oppervlakte van 263 361000 H.A.; de houtrijkdom neemt echter door het onverstandige gebruik af. Ook de vischvangst en de jacht op pelsdieren leveren minder goede resultaten op dan vroeger. De nijverheid verkeert nog in haar beginstadium; de opbrengst van do branderijen, bierbrouwerijen, molens, looierijen, leerfabrieken zeepziederijen, suikerraffinaderijen enz. is nochtans niet onbelangrijk. Eveneens is de handel, ondanks het gebrek aan goede verkeersmiddelen, van veel belang. Op de Jenissei, de Ob, de Angara, de Lena, de Amoer en de Oessoeri heeft het verkeer met stoombooten plaats. Tusschen Odessa en Wladiwostok onderhouden stoomschepen van de vrijwillige Russische vloot het verkeer ter zee. De telegraaf, die Siberië van het W. naar bet O. verbindt, heeft zijtakken naar Sachalin, Peking enz., twee kabels voeren van Wladiwostok naar Japan. Van de grootste beteekenis voor het verkeer was het tot stand komen van den Siberischen spoorweg (zie aldaar).

Indeeling. Siberië is verdeeld in twee algemeene gouvernementen, n. 1. Amoer en Irkoetsk, die vroeger Oost- Siberië werden genoemd, en twee gouvernementen, n. 1. Tomsk en Tobolsk, die voorheen West-Siberië heetten. De indeeling van deze gouvernementen is als volgt:

Grootte Aantal

in v. km. inwoners.

Algemeen gouvernement Amoer:

Kustprovincie 1 854 236 220 557

Distnkt Sachalin 75 978 28166

Provincie Amoer 447 667 118 570

Provincie Trans Baikalië 613 475 664 071 Algemeen gouvernement Irkoetsk:

Gouvernement Irkoetsk 1124 879 540 535

Provincie Jakoetsk ... 3 563 982 559 902

Gouvernem. Jenisseisk 2 556 756 227 713

Gouvernement Tomsk . 857 682 1 929 092

Gouvernement Tobolsk 1 397 692 1 438 484

Het bestuur is op dezelfde wijze ingericht als in Rusland,

Sluiten