Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nië bestemde, later in den tempel van Neplunus te Rome opgestelde figurenrijke groep: „Het overbrengen van Achilles naar het eiland Leuke." Dergelijke groepen van zijn hand, o.a.: „Strijd van Achilles en Telephos" enz. bevonden zich in den tempel van Athene te Tegea, waarvan overblijfselen zijn gevonden. Ook nam hij met andere kunstenaars deel aan de plastische versiering van het mausoleum te Halikarnassos. Afzonderlijke stand-

honl^or, O 7. • , , ,J

awpu,s m grooten getale, grootendeels ideale standbeelden, godenbeelden (Apollo, Aphrodite^EroSi Dionysos), bacchanten en nymphen.

Skoplie is de hoofdstad van het Turksche vilajet Kosovo, 240 m. boven den zeespiegel gelegen aan den Wardar, die van hieraf bevaarbaar wordt. Het^ is een uit krijgskundig oogpunt belangrijk kruispunt van (spoor-) wegen (Belgrado— Saloniki en Salonilri—on rio imn

V dij

den wali, van den aartsbisschop der R. Katholieke Albaneezen, van een Grieksch-Katholieken aartsbisschop en van een Bulgaarschen bisschop. Het bezit een versterkt slot, verschillende kerken en moskeeën, een Oud-Romeinsche waterleiding, een Servisch en Bulgaarsch gymnasium en een rechtbank. Er zijn leerlooierijen (vooral corduaanleder) en ververijen, terwijl graan, leder en huiden worden uitgevoerd en koloniale waren, katoenen garens, Ieder, metaalwaren en zuidvruchten worden ingevoerd. Als handelsplaats heeft het zich in den laats ten tijd zeer ontwikkeld. De plaats telt 30 000 inwoners, waarvan 1L Sprviëra 1' 1

Bulgaren en de rest Albaneezen en Zinzaren zijn. Skoplje komt overeen met het oude Scupi, de hoofdplaats van Dardanië, waarvan de ruïnen 2 km. N.W. lijk gelegen zijn. Het werd in 518 door een aardbeving verwoest, waarop Justinianus een nieuwe stad onder den naam Justiniana Prima op de plaats van het tegenwoordige Skoplje bouwde. Vóór de verovering van de Turken, was het somtijds de residentie van de Servische koningen.

Skorboet. Zie Scheurbuik.

Skram, Erik, een Deensch schrijver, geboren den 10den Maart 1847 te Kopenhagen, maakte als gymnasiast den oorlog van 1864 mede, werd gewond en door de Pruisen gevangen genomen, wat hij beschreef in ..Aa,n xrpnp amfa van rin /ïqqq\

JNa voltoomg van zijn studiën reisde hij in Europa en Amerika en werd achtereenvolgens hoofd-stenograaf van den Deenschen landdag en redacteur van verschillende dagbladen. Van zijn romans, waarmede hij veel tot het veldwinnen van het naturalisme bijdroeg, noemen wij: „Gertrude Coldb]orsen"(1879), „Agnes Bittrup" (1897) en „Hellen Vige (1898). Te zamen met zijn vrouw Amalie schreef hij de blijspelen: „Tjaeldmennesker" (1889) en „Ungt Bal" (1895).

Skram, Amalie, een Noorsch schrijfster, geboren den 22s,en Aiifnishis 1R471» nOT„„„ —

O • «V tllO UUUUIC1 VOill

den groothandelaar Alver, huwde in 1864 den zeekapitein Muller, van wie zij zich in 1878 liet scheiden, en was voor de tweede maal sedert 1884 gehuwd met Erik Skram, van wien zij in 1900 eveneens gescheiden werd. Van haar werken noemen wij in de eerste plaats den familieroman „Hellemyrs folket," die in vier deelen (1877—1898) met onverbiddelijke waarheidsliefde het ongelukkige proletariaat der Noorsche visschers, de opkomst en den ondergang van een Jamilie schildert. Het vrouwentype in de romans:

'ALcn.\e"(18?8)' "Vrouw Ines"(1891), „Verraden" (1892) en in het drama ,,Agneta"(1893), eerst koud, vlak en onsympathiek, krijgt later steeds meer diepte en waarheid. In het algemeen munten haar latere werken, zooals „Professor Hyronvmus" met het vervolg „Te St. Jörgen"(beide 1895) en de novellen ZnmPr'YlftQQ\ nr\\

^ - v-*-"""/» „nciauuia

en ,,Landverraders"(1901) uit door haar groeiend kunnen, bondigen stijl, galgenhumor en diep medeleden. Zij overleed den 15d<"> Maart 1905 te

iw^ouiiagcu.

Skrjabln, Alexander Nicolajewitsj, een Russisch musicus, geboren te Moskou den 10dea Januari 1872, trad als pianist op in het buitenland en was van 1898—1903 hoogleeraar aan liet conservatorium te Moskou. Hij componeerde o. a. twee simfonieën voor orkest en een aantal composities voor de piano.

SkrvdlOOT. Nihnln/i. Tllnrinnm,vHoA r> ,• „u

7 w„i,Wno/, een xwasisuii

nnmirüQ fYoKnvn« ,1i i • i ^ ^

ucii ±<±^» April iö44 te rleskau, bezocht het marinecadettencorps en werd in 1875 commandant van het jacht Nixa en in 1876 van de vlootafdeeling van den keizer. Hij onderscheidde zich in 1877 en 1878 in den oorlog tegen de Turken, werd in 1882 chef ran het torpedo-opleidingseskader van de Baltische vloot, in 1883 schout-bij-nacht en in 1898 commandant ™ een smaldeel.in de Middellandsche Zee. Van 1900 1902 was hij als vice-admiraal commandant van het eskader in Hsn i

• «1UUUUI1 Vt/HUUl, WIUU

daarna opperbevelhebber van de Zwarte Zee-vloot

anin \ ^: i 1 n/~» ^ _i. p t ... ....

ui cnei van cte maritieme strijdkrach¬

ten in den Grooten Oceaan. Na den RussischJapa,nschen oorlog werd hij in Januari lid van de admiraliteit en onnïpmv hmroiVmKknr

-I uci

Zee-vloot.

Skrzynecki, Jan Boncza, een Poolsch generaal, geboren in Galicië den 18den Februari 1786, studeerde te Lemberg, trad in 1806 in dienst bil het Poolsche leger, onderscheidde zich meermalen in de veldtochten van 1812—1814 en werd in 1815 kolonel. Bij het uitbreken der revolutie van 1830 ging hij van de Russische partij den 3deu December tot dp n.1 ti'nnnlo attq*

l* uu t> J • • xyc uppci ucvn-

nebber Kaaziwill benoemde hem tot brigade-generaal, en liii vnerdp hi 1 Hpn cl o r* ito »,

(25 Februari 1831) met uitstekend beleid het bevel over een divisie. Na het aftreden van Radziwill werd hij tot opperbevelhebber benoemd; nu talmde hij tot het einde van Maart, bracht daarop een nederlaag toe aan generaal Geismar bij Wawre en aan het hoofdcorps van generaaf Rosen bij Dembe, maar verzuimde voordeel te trekken van zijn overwinningen. Eerst den 8aten April deed hii een aanval nn Sliinlco <>..

Kosen en Pahlen 11 bij Iganië, maar verviel ver-

upmeuw tot werKeioosneid. De ongelukkige afloon Van den sla^r hii Oefml onVo /Ofi X/Tni\

~ 1 .. . . Ö J

waaraan hij niet weinig schuld had door zijn ontijdigen aftocht, noodzaakte hem, naar Warschau terug te keeren. Hier zocht hij het bestuur te hervormen, ten einde den invloed der patriottische clubs te verzwakken, maar verzuimde daardoor de gunstige gelegenheid tot een aanval op de vijanden, die na den dood van Diébitsj door de cholera waren verzwakt Dp PïiL-oriorr rii™

tengevolge een commissie van onderzoek naar het leger vóór Bomilow, waarop Skrzynecki het opper-

Sluiten