Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn een Nederlandschen adellijken titel voert of een Nederlandsch ordeteeken draagt ', is strafbaar (Wetboek van Strafrecht, art. 435, le.).

Vreemde adeldom kan door geen Nederlander worden aangenomen (art. 65). Men kan derhalve eenen vreemden adellijken titel dragen, maar de koning ratificeert dien titel niet (antwoord van 25 Juli 1855 aan den apostolischen vicaris van Nederlandsch-Indië, Mgr Vrancken, die den koning om ratificatie van zijnen titel van Romeinsch graaf, door den Paus hem geschonken, vroeg).

5e. Voor de naturalisatiën (zie deel I, bladz. 9).

6e. Voor de uitvoering der wet op het Arbeidscontract, enz.

Hoewel de Nederlandsche ridderorden meer onder het departement van Financiën vallen, zullen wij ze om de bepalingen van art. 435 van het Wetboek van Strafrecht, tegen het zonder verlof aannemen van vreemde ridderorden en het zonder daartoe gerechtigd te zijn dragen van Nederlandsche orden gericht, hier behandelen. Immers in zooverre is er ook de justitie in betrokken.

„Ridderorden woraen door eene wet, op het voorstel des konings ingesteld" (art. 66, deel I, bladz. 22). De Grondwet spreekt hier over Staatsov&en, wel te onderscheiden van de 2 //«worden n. 1. de Huisorde van Oranje en de Orde van den Gouden Leeuw van Nassau, waarover deel I bladz. 19.

Nederland bezit 3 .Stadsorden, waarvan de koning grootmeester is:

le. De militaire Willemsorde met het devies: „Voormoed, beleid en trouw" ter belooning van hen, die ter zee of te land, in welke betrekking ook en zonder onderscheid van stand of rang, den koning en het vaderland door uitstekende daden van moed, beleid en trouw dienen. De Orde telt 4 klassen: grootkruis, commandeur, ridder 3de klasse, ridder 4de klasse. De krijgslieden ter zee en te land, die onder den rang van officier ridder dezer Orde worden, krijgen eene riddersoldij. De Orde is ingesteld 30 April 1815 en heeft eenen eigen kanselier, gewoonlijk eenen opperofficier der zee- of landmacht.

2e. De Orde van den Nederlandschen Leeuw met het

Sluiten