Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leiding daarvan (t. a. p. art. 14, zie ook art. 15). Eveneens controleert de hoofdinspecteur de werkzaamheden van de gezondheidscommissiën van zijn ambtsgebied (t. a. p. art. 17).

c. De inspecteurs, 4 in elke hoofdinspectie en eveneens te Utrecht, Zwolle, 's Gravenhage en 's Hertogenbosch verblijvende, worden door den koning benoemd, geschorst en ontslagen (t. a. p. art. 18). Zij oefenen onder de leiding van den hoofdinspecteur het staatstoezicht op de volksgezondheid uit (t. a. p. art. 20, 21). In elke hoofdinspectie zijn twee inspecteurs bijzonder belast met de volkshuisvesting, — één met het toezicht op de uitoefening van de artsenijbereidkunst en het toezicht op de levensmiddelen, — één met de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten en met de zaken rakende de hygiëne van bodem, water en lucht (t. a. p. art. 19).

d. De gezondheidscommissiën worden ingesteld in elke gemeente boven de 18.000 inwoners; — in gemeenten, waar het de koning om bijzondere, aan te geven redenen noodig oordeelt; — in eene vereeniging van twee oj meer gemeenten, in éëne provincie gelegen, welke gemeenten niet meer dan 40.000 inwoners tellen mogen. In het laatste geval wijst de koning de zetelplaats der commissie aan (t. a. p. art. 23). De commissaris des konings in de provincie benoemt, schorst en ontslaat den voorzitter, de leden en den secretaris der gezondheidscommissiën (t. a. p. art. 24, 26). Deskundigen kan de commissie ter bijwoning harer vergaderingen uitnoodigen. Zij hebben daarin raadgevende stem (t. a. p. art. 25). De gezondheidscommissiën staan de hoofdinspecteurs en inspecteurs, benevens de provinciale en gemeentebesturen bij de bevordering van de volksgezondheid ter zijde. Over de besluiten en verordeningen der gemeenteraden in het belang der volksgezondheid moeten zij gehoord worden (t. a. p. art. 27).

De Woningwet van 22 Juni 1901 beoogt de volkshuisvesting te verbeteren. Deze wet verplicht de gemeenteraden voorschriften vast te stellen betreffende het bouwen en vernieuwen van woningen, eveneens omtrent behoorlijke bewoning (t. a. p.art. 1); — vordert van verhuurders van woningen,

Sluiten