Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den arbeid, aan de 9 inspecteurs van den arbeid i), benevens aan de adjunct-inspecteurs en -inspectrices, enz.

B. De kamers van arbeid dienen tot bevordering van de belangen der patroons en werklieden in onderlinge samenwerking door b.v. het voorkomen en vereffenen van geschillen over arbeidsaangelegenheden, enz. Voor de verschillende bedrijven b.v. de bouw-, confectie-, visschersbedrijven zijn ook verschillende kamers opgericht.

C. Voor het toezicht op het stoomwezen is het Rijk in 7 districten 2) verdeeld. Dit toezicht omvat de vergunning tot het plaatsen van stoomtoestellen, het beproeven en controleeren der stoomtoestellen, het gebruik dier toestellen. Er bestaat ook eene commissie, belast met de beoordeeling van de uitspraken en handelingen der ambtenaren van het toezicht op het stoomwezen in sommige, bij de wet aangewezen gevallen.

D. Ongevallenwet:

Deze wet heeft ten doel, de werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven wettelijk te verzekeren.

De uitkeeringen, welke uit bijdragen van de werkgevers in de verzekeringsplichtige bedrijven 3) en .SYaafebijdragen gevonden worden, geschieden door de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam.

Het bestuur dezer bank bestaat uit drie leden, van wien een tevens voorzitter is, en drie plaatsvervangende leden.

') Eerste inspectie te Venlo, tweede te Breda, derde te Rotterdam, vierde te 's Gravenhage en Utrecht, vijfde te Amsterdam, zesde te Haarlem, zevende te Arnhem, achtste te Deventer, negende te Groningen.

2) n. 1. Breda '), Dordrecht 2), Rotterdam 3), Amsterdam 4), Arnhem 5), Groningen 6), Den Haag 7).

3) Het staat aan evengenoemde werkgevers vrij, om het risico der geldelijke verzekering:

a. Of zelf te dragen,

b. Of aan eene naamlooze vennootschap of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging over te dragen,

c. Of op de Rijksbank over te brengen (t. a. p. art. 52—59).

Sluiten