Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuring moet de afkondiging geschieden '). Het formulier van afkondiging luidt:

„De Gedeputeerde Staten van doen te weten, dat

door de Staten dier provincie (door hen 2), in hunne vergadering van „(datum)" is vastgesteld hetgeen volgt:

„(de inhoud van het vastgestelde, — zoo .het 's konings goedkeuring behoeft, de dagteekening van het besluit, waarbij die goedkeuring verleend is), „Gegeven" enz. (art. 134, t. a. p. artt. 140—142, 90—102, zie deel I bladz, 29). 3)

ƒ. Het opmaken der provinciale begrooting van inkomsten en uitgaven en het vaststellen der provinciale rekening.

De Gedeputeerde Staten maken jaarlijks de begrooting op, welke begrooting óf in de Zomerzitting öf in de Najaarsof WinterntWng behandeld wordt, zóó nochtans, dat zij ten minste twee maanden vóór den aanvang' van het jaar, waarvoor zij dienen moet, aan den koning ter goedkeuring aangeboden wordt. Ten minste veertien dagen vóór het openen der zitting, waarin zij aan de orde komt, wordt zij aan de Statenleden opgezonden en is dan algemeen verkrijgbaar.

Het Rijk betaalt: de jaarwedde van den commissaris des konings, — de vergoeding voor reis- en verblijfkosten van den commissaris,—het onderhoud of de huur van het gouvernementshotel (zie bladz. 7),—het onderhoud en de meubileering, zoo noodig, de huur van de vergaderlokalen der Staten en der Gedeputeerde Staten en der gebouwen voor den dienst der provinciale griffiën, voor welk laatste bedrag de Gedeputeerde Staten gehoord worden. Bovendien ontvangen de provinciën .ter bestrijding van verschillende uitgaven eene uitkeering van het rijk. Alle deze gelden worden op hoofdstuk V der Staatsbegrooting, departement van Binnenlandsche

') Behoeft een of ander stuk 's konings goedkeuring niet, dan geschiedt de afkondiging binnen acht dagen na de vaststelling van het stuk.

2) Wanneer Gedeputeerde Staten de ontwerpers zijn.

3) Over schorsing of vernietiging van goedgekeurde verordeningen en reglementen zie bladz. 22.

Sluiten