Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pensioen-, spaar- en examenVxzzexs (deel I, bladz. 33).

Zie voor de uitsluitingen, schorsing van het kiesrecht, de kiezerslijsten deel I, bladz. 34—35.

„De gewone tijd ter verkiezing der leden van den raad is de laatste Dinsdag der maand Juni. Alsdan wordt voorzien in de vervulling van de plaatsen der leden, die met den volgenden eersten Dinsdag van September, volgens den.... rooster, moeten aftreden" (t. a. p. art. 7). Bij deze periodieke verkiezingen geschieden de stemming en de herstemming in alle kiesdistricten der gemeenten op dezelfde dagen (t. a. p. art. 9). „De verkiezing ter vervulling der plaatsen, die door ontslag, overlijden of om eene andere reden openvallen, geschiedt binnen zes maanden na dat openvallen. Burgemeester en Wethouders bepalen ter vervulling eener tusschentijds in den raad openvallende plaats den dag der verkiezing. Zij bepalen vóór elke verkiezing voor leden van den raad de dagen, waarop, zoo noodig, de stemming en de herstemming zullen geschieden.') De stemming en de herstemming geschieden in alle sfe/ndistricten van het kiesdistrict op dezelfde dagen" (t. a. p. artt. 8, 9). Vermeerdering van het aantal raadsleden volgens de op bladz. 37 gegeven tabel geschiedt niet dan nadat de uitkomsten van de tienjaarlijksche openbare volkstelling bekend zijn en de datum der periodieke verkiezing aangebroken is. Vermindering, zoo die door de uitkomsten van evengenoemde volkstelling geëischt wordt, verkrijgt men door 'me/aanvullen der zetels, welke door overlijden of bedanken openvallen (t. a. p. art. 20 bis). Zie voor de verkiezing of candidaatsstelling, de stemming en de herstemming deel I, blad£. 36—37.

De verschillen, welke men maken moet, zijn :

le. Dat in kiesdistricten met minder dan 2000 kiezers het voldoende is, wanneer tenminste V50 gedeelte der kiezers de candidatenlijst onderteekent — en in kiesdistricten met minder dan 150 kiezers voldoende, wanneer 3 kiezers evengenoemde lijst onderteekenen (t. a. p. art. 10).

i) Een en ander uiterlijk binnen veertien dagen na de verkiezing en de stemming (t. a. p. art. 10 bis, 11).

Sluiten