Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie uit de Gedeputeerde Staten dier provinciën.' (t. a. p. art. 129). Wat hierbij te onderhouden is, zie t. a. p. art. 130. „Het ontwerp wordt in elk der betrokkene gemeenten voorgelegd aan het oordeel van den raad en van eene door de kiezers voor den raad te kiezen commissie uit de ingezetenen, waarin de burgemeester voorzit." De leden dier commissie worden op de bij de Kieswet bepaalde wijze buiten den raad gekozen in de kiesdistricten voor de verkiezing van leden van den raad en ten getale van;

7 leden in gemeenten beneden 6.001 zielen, 13 „ „ van 6.001—20.000 „

19 „ „ „ „ 20.001—35.000 „ 25 „ „ „ boven 35.000 B. en W. bepalen den dag der verkiezing en den dag, waarop, zoo noodig, de stemming zal geschieden. De leden der commissie worden benoemd met de meeste stemmen. Bij gelijk getal stemmen zijn de oudsten in jaren benoemd. In geval van gelijken ouderdom beslist het lot (t. a. p. art. 131j. „Het gevoelen van den raad en dat van de commissie wordt schriftelijk aan Gedeputeerde Staten uitgebracht en door hen vervolgens met hun advies aan" den minister van Binnenlandsche zaken ingezonden, waarna de koning bij de StatenGeneraal al of niet een wetsontwerp aanhangig maakt.( t. a. p. art. 132).

§ 4.

Van den Gemeente-Secretaris.

„De secretaris wordt door den raad, die eene aanbeveling van twee personen, door B. en W. in te dienen, ontvangt, benoemd, geschorst of ontslagen. Ontslag, anders dan overeenkomstig eigen verzoek, is steeds met redenen omkleed en

behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten De

burgemeester, tot Secretaris benoemd wordt als zoodanig niet dan met Onze" d. i. 'jr konings „goedkeuring geschorst of ontslagen" (t. a. p. art. 95). Voor het ambt van secretaris worden, behalve het ingezetene zijn, dezelfde eischen gesteld

4

Sluiten