Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag na de dagteekening van het Indische Staatsblad (t. a. p. art. 31). ').

5e. Bevoegd, om ingeval van oorlog of opstand Indië geheel of gedeeltelijk in staat van oorlog of beleg te verklaren en alle noodige maatreg.elen te nemen (t. a. p. art. 43).

6e. Gemachtigd, om oorlog te verklaren en vrede te maken en andere verdragen met Indische vorsten en volken te sluiten, „alles met inachtneming van de bevelen des konings". Van deze verdragen geeft de koning kennis aan de StatenGeneraal, wanneer naar zijn oordeel de zekerheid van het Rijk en Indië zulks toelaat (t. a. p. art. 44).

7e. Belast — zoo in het reglement niet anders bepaald is — met het benoemen, ontslaan en pensioneeren van alle ambtenaren (t. a. p. art. 49).

8e. Bevoegd tot het verleenen van gratie van straffen, door rechterlijke vonnissen in Indië opgelegd, zoolang de veroordeelden zich aldaar ophouden. De doodstraf mag

') .Het formulier van afkondiging der ordonnantiën is als volgt:

„In naam des konings!

De gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië.

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord.

Allen, die dezen zullen zien of hooren lezen, salut! doet te weten."

(Hier volgen de beweegredenen en de inhoud der ordonnantie en daarna de woorden:)

„En opJat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst, en, voor zooveel noodig, in de lnlandsche en Chineesche talen aangeplakt woiden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage kollegiën en ambtenaren, officieren en juslicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden zonder ooQluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te den "

(Handteekening van den gouverneur-generaal en van den algemeenen gouvernementssecretaris of van een der gouvernementssecretarissen). Zie t. a. p. art 33.

Onder af te kondigen wetten en koninklijke besluiten plaatst de gouverneur-generaal hetzelfde onderschrift als zooeven medegedeeld is: .En opdat" enz. (t. a. p. art. 32).

Sluiten