Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1903 door Siemens-Schuckert zoodanig met de lichttelegrafie (zie aldaar) is verbonden, dat het mogelijk is telegrammen in Morseteekens gelijktijdig te verzenden en te verstaan.

Bij het Internationale Telegraafverdrag is de aanleg van telefoonverbindingen slechts in het algemeen geregeld en de duur van een gesprek op 3 minuten vastgesteld. Bij de herziening van Londen (1903) werd verder bepaald, dat deze duur gerekend zal worden van af het oogenblik, dat de opbeller met den opgebelde is verbonden, nadat deze geantwoord heeft, waarbij voor het opbellen overdag 1 en des nachts 3 minuten niet in rekening gebracht worden.

Inplaats van het tot nu toe gebruikte bronsdraad, vindt tegenwoordig voor de leidingen hard koperdraad meer toepassing. Wel is het minder duurzaam, maar het bezit daarentegen een grooter geleidingsvermogen dan bronsdraad. In de vervaardiging van ondergrondkabels valt een groote verbetering waar te nemen. Men voorziet hen thans van een heen- en terugleiding. Zie verder hierover Electrische leiding.

Wat de lengte der lijnen betreft, kan men met bronsdraad van 5 mm. doorsnede afstanden van 2000 km. telefonisch overbruggen. Een der langste lijnen is die van Berlijn naar Parijs, welke een lengte van 1192 km. heeft.

De uitbreiding van het telefoonverkeer gaat onver¬

minderd voort. Vooral in de Vereenigde Staten van N. Amerika is zij geweldig; op een bevolking van 85 millioen inwoners komen ongeveer 7 millioen aansluitingen voor. In Europa bedraagt dit voor 400 millioen inwoners ongeveer 2,3 millioen. Voor eenige der meest belangrijke landen van Europa geeft het volgende staatje de bij elkander behoorende cijfers:

.5.5 ■§

ï u a •

3 ° ^ ° 2

-3-og ®

c ö £

_3 05 I 5 O

Si rS 2 >

53 <-< O £

rt 3 «+-H ö

I'S,

IS f °

-gj bfl rH

Zweden 156 000 34

Denemarken 67 339 38

Noorwegen 53 726 43

Zwitserland 69122 44

Duitschland 861320 71

Groot Brittannië en Ierland .. 565 854 77

Nederland 48134 117

België 38 503 188

Frankrijk 194160 202

Oostenrijk-Hongarije 124 825 209

Voor ons eigen land geven de volgende ciifers een

Deeia van ae uitDreiamg:

"TI ZI Totaal d„' 0%"?» voor

t _ _ jn Draad in gld. exploitatie, interest Nadeelig

Jaren — — ontvangsten van het aanleg- saldo in

k.M. K.M. in ter- inter- ^ kapitaal en afschrij- gld.

locaal nationaal ° ' vingen.

1899 1550 10 396 167 843 23 674 191 517 311366 119 848

1908 2894 49 642 895 655 130140 1171438 1350 269 178 832

~ jvvv.»vv-»viim TUIH uv n/un (A/iug bUb UCb

jaar 968, toen Kung-Foo-Whing in China er een (thoemtsein), naar men zegt, uitvond.Zij bestond wellicht uit twee bamboe-buisjes, aan de ééne zijde door een varkensblaas gesloten. Verbindt men deze membranen door een draad en spreekt men daarna in één der buisjes tegen den membraan, dan wordt het gesprokene over kleine afstanden (15 m.) hoorbaar. Grundlerte Neurenberg schijnt in 1682 een toestelgeconstrueerd te hebben, dat het voeren van gesprekken over grootere afstanden mogelijk maakte. De Amerikaan Page (1837) vond dat een snel achtereenvolgend gemagnetiseerde en geontmagnetiseerde ijzeren plaat doffe tonen voortbrengt, terwijl Bourseul in 1854 geluiden overbracht met behulp van twee trillende platen, verbonden door een dunnen metaaldraad, waarin een galvanische batterij geschakeld was. Tot soortgelijke resultaten kwamen Meucci (1849) te Havana en Drawbaugh (1860). Daarna deed de arts Clemens te Frankfort a. d. M. goed gelukte telefonische proeven door toepassing van de magneetinductie, terwijl ook Reiss aldaar en onafhankelijk van den voorgaande, die eerst in 1878 op zijn oudere verdiensten wees, in 1861 een uitvindi ïg op dit gebied bekend maakte. De eerste duidelijke formuleering en theoretisch juiste oplossing van het vraagstuk is zonder twijfel het werk van Bourseul geweest. Wie intusschen de eerste werkelijk bruikbare telefoon geconstrueerd heeft, is niet meer vast te stellen. In elk geval dagteekent de mogelijk¬

heid van de toepassing in de praktijk eerst van 1865, toen Reiss een toestel, dat voor verbetering vatbaar was, bekend maakte. Toch is eerst de telefoon, waarop Graham Bell in 1876 te Boston patent nam, het uitgangspunt van de reusachtige ontwikkeling, die het telefoonverkeer heeft doorgemaakt en die vooral door de uitvinding van het mikrofoon door Hughes (1878) begunstigd werd. In April 1877 werd de eerste telefoonlijn te Boston in gebruik genomen. In 1878 werd te Newhaven de eerste interlocale telefoon aangelegd, en reeds in 1881 vond men in de Vereenigde Staten van N. Amerika nog slechts één stad van meer dan 15 000 en slechts 9 van meer dan 10 000 inwoners, welke geen interlocaal telefoonnet bezaten. In Europa werd op initiatief van Stephan in 1877 de eerste telefoonlijn tusschen Berlijn en Friedrichsberg in gebruik genomen, terwijl in 1878 Londen en in 1879 Parijs hun interlocaal telefoonnet kregen.

Teleifoon, optische, noemt men de door W. Wim aangegeven telefoon, waarvan de membraan werkt op een licht bewegelijken spiegel. Op den spiegel valt een lichtbundel, die, zoodra de spiegel in trilling komt, als een lichten band op een scherm of in het gezichtsveld van een verrekijker wordt teruggekaatst.

Telefotografie noemt menhet procédé, datzich ten doel stelt om met behulp van telegraaflijnen afbeeldingen over grootere afstanden over te brengen, hetzij als photografische opnamen, hetzij als recht-

Sluiten