Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft een afbeelding der machine van Claylon Son

ana uowtett te Londen, waarbij de samengeperste veenmassa als verschillende gladde strengen te voorschijn treedt, die door het met 6 draden bespannen snijraam G in stukken gesneden worden. Bij andere toestellen wordt het veen vooraf met

FIG. 2.

Fig. 3.

Mes van een turfmachine van Schlickeysen.

water tot een brijachtige massa dooreen gemengd en dan verwerkt óf tot gewone turf, èf tot kogelronde veenballen.

Wel vormt het veenbedrijf in ons land nog een belangrijken tak van nijverheid, die aan ongeveer 10 000 gezinnen een bestaan verschaft, maar de met hoogveen bedekte oppervlakte is reeds sterk ingekrompen, en daar in de laatste jaren de uitgestrekte venen in het O. van Drente met kracht worden aangesneden, zal, als de turf ook in de toekomst

den de zetel worden van een bloeienden landbouw en van een levendige nijverheid en handel, zooals thans reeds in zoo menige veenkolonie het geval is. De venen zijn zeer algemeen over de aarde ver-

FIG. 4.

Turfmachine van Schlickeysen, gedreven door'stoom. spreid, en ook de meening, dat in de heete lucht¬

streek geen venen zouden voorkomen, is onjuist gebleken. Zoo werd door prof. A. Wichmann (in een mededeeling aan de Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam) een overzicht gegeven

se

Turfmachine van Clayton Son and Howlett.

geregeld aftrek blijft vinden, over een eeuw nog slechts een gering aantal H.A. hoogveen in ons land worden aangetroffen. Tot bezorgdheid behoeft dit evenwel geen aanleiding te geven, althans niet, indien de landbouw zich op denzelfden voet blijft ontwikkelen, zooals in de laatste jaren het geval is geweest. Alsdan zullen n.L de afgeveende gron-

van de venen in Insulinde, die, voor zoo verre uit de zeer onvolkomen gegevens is op te maken, gezamenlijk minstens een millioen hectaren bedekken.

Op Java ligt het grootste bekende veen in het keteldal van Ambarawa (residentie Samarang). Hiervan zijn 2500 hectare aan de rijstcultuur dientsbaar gemaakt en de resteerende ± 1500 H.

Sluiten