Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden aangestuurd op: Den wettelijken geregelden tienuren-dag ook voor den landarbeider. Uitbreiding van de verplichte sociale verzekering van staatswege; voldoende levensonderhoud voor ouden van dagen zonder heffing van bijdrage van inkomens beneden een wettelijk te bepalen bestaansminimum. Verbetering van het algemeene volksonderwijs met handhaving van de neutraliteit der openbare school; uitbreiding van de vakopleiding. Staatsexploitatie van Spoorwegen. Een volksleger en inkrimping van militaire uitgaven, welke het nu bestaande stelsel vastleggen. Stoffelijke en geestelijke ontwikkeling der inlandsche bevolking in de koloniën, met uitbreiding van het aandeel der ontwikkelde inlanders in het bestuur. Belasting naar draagkracht. Wettelijke regeling van den rechtstoestand van alle personen in dienst van rijk, provincie en gemeente.

Volgens de statuten stelt zich de Vrijzinnig-Democratische Bond ten doel, door alle geoorloofde middelen van voorlichting en samenwerking de toepassing te bevorderen van de vrijzinnig-democratische beginselen, neergelegd in de beginselverklaring. Gewone leden van den Vrijzinnig-Democratischen Bond zijn de vereenigingen van politieken of maatschappelijken aard, die schriftelijk verklaren tot den bond toe te treden. Om tot den Bond te kunnen toetreden moet een vereeniging ten minste tien leden tellen. Bijzondere personen kunnen als personeele leden tot den Vrijzinnig-Democratischen Bond toetreden. Zij worden tot het bijwonen der vergaderingen van den Bond opgeroepen, hebben het recht aan de beraadslagingen deel te nemen en, binnen de grenzen van het huishoudelijk regelement bepaald, voorstellen te doen, maar kunnen alleen een adviseerende stem uitbrengen.

Vuoht, een gemeente in de provincie NoordBrabant, 2769 H. A. groot met (1910) 6764 inwoners, wordt begrensd door de gemeenten 's Hertogenbosch Kromvoort, Heivoort, Haren, Esch, Boxtel en St. Michielsgestel. De bodem bestaat voor het grootste deel uit diluviaal zand, langs den Dommel en het Halsche Water vindt men klei. De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw, tuinbouw, veeteelt en nijverheid. Tot de gemeente behoort het dorp Vucht en een aantal buurten en buitenverblijven.

Het dorp Vucht is een oude plaats, die in een oorkonde van 1096 als Fuclite wordt vermeld. De wegen van Breda en Eindhoven naar 's Hertogenbosch vereenigen zich bij Vucht. De plaats heeft vele buitens en vormt een druk bezochte ontspanningsplaats voor de bewoners van 's Hertogenbosch. Er is een station van de staatsspoorwegen en een halte van de stoomtramlijn van 's Hertogenbosch naar St. Michielsgestel. Men vindt er een Roomsch-Katholieke, een Hervormde kerk en een groot krankzinnigengesticht („Voorburg"). Het landgoed Reeburg met een prachtig park behoorde in het begin van de 19de eeuw gedurende eenigen tijd aan Willem II, in het oude kasteel Maurick, dat thans is gerestaureerd, hielden Maurits en later Frederik Hendrik hun verblijf tijdens de belegering van 's Hertogenbosch, ook het landgoed Sionsberg was gedurende eenigen tijd de verblijfplaats van Willem II. In 1543 werd Vucht door Maarten van Rossum geplunderd. Ook in den Tachtigjarigen Oorlog en later had de plaats veel te lijden.

Vuélta Abajo, een landschap in het Z.W. van

het eiland Cuba, gelegen tussclien den Rio Hondo en den Rio Cuyaguatege, brengt de beste tabak van de wereldvoort.Hetlandschap ten O. van den Rio Hondo heet Semi-Vuélta. Dit levert alleen in gunstige jaren een dergelijk, voortreffelijk produkt op.

Vuilboom. Zie Rhamnus.

Vuilworden is een scheepsterm, waarmede men aanduidt, dat het onder water ge'dompeldegedeelte van de buitenhuid van een schip met een laag zeeplanten en schelpdieren wordt bedekt. Het vuilworden treedt alleen op bij ijzeren schepen en zulke, welke niet met koper gedubbeld zijn; het is vooral sterk in tropische zeeën. Daar de snelheid van het schip er door wordt verminderd, tracht men het euvel te voorkomen ,door het schip telkens schoon te maken en opnieuw te schilderen. In sommige streken der keerkringsgewesten moet dit twee tot driemaal per jaar plaats hebben, daar anders een dikke korst het schip bedekt. Koper schijnt ,door de vorming van een vergiftig oxyde, de aangroeiing te beletten. Vandaar, dat men ijzeren zeeschepen ook met koper dubbelt.

Vuistrecht (Jus manuarium) is een eerst in den nieuweren tijd opgekomen uitdrukking ter aanduiding van een toestand, waarin het aan een openbare rechtsbescherming geheel ontbreekt en waarin dus ieder juist zooveel recht bezit, als hij zich door eigen kracht kan verzekeren. Vooral gebruikt men deze uitdrukking van Middeleeuwsche toestanden. Van oudsher trachtte men zulk een toestand tegen te gaan. In het Frankisch rijk ontwikkelde zich de koningsmede, d. w. z. de bescherming van den staat in den persoon van den koning. In de Middeleeuwen noemde men den openbaren vrede landvrede (pax publica), die de vorsten door verschillende middelen trachtten te bevorderen. Zoo schreven sommige Duitsche vorsten bijv. voor, dat een twist („Fehde") openlijk bekend gemaakt moest worden. Er werd o. a. een rijkslandvrede afgekondigd door keizer Hendrik IV in 1103, door Frederik 1 in 1187 en door Frederik 11 in 1235. Daar het rijk echter aan deze bepalingen geen kracht bijzetten kon, trachtten ook de territoriale machten, inzonderheid de steden, door bijzondere verordeningen het vuistrecht tegen te gaan .Zoo ontstonden vereenigingen van steden en kleinere vorsten, die echter weldra tot verval kwamen en in plaats van den vrede te bewaren, dikwijls aanvallend optraden. Maximiliaan 1 proclameerde in 1495 een eeuwigen landvrede, die elke „Fehde" voor altijd verbood en verdeelde het land in landvrededistrikten. Ook zijn hervormingen vervielen echter langzamerhand weder.

Vuitry, Adolphe, een Fransch staatsman, geboren te Sens den 31Bten Maart 1812, vestigde zich te Parijs als advocaat en werd in 1848 als requestmeester bij den Raad van State geplaatst. Van 1851— 1852 was hij onderstaatssecretaris bij het ministerie van Financiën, in 1852 werd hij raadsheer in den Raad van State en van 1852—1863 was hij chef van de afdeeling Financiën in den Raad van State. In 1863 benoemd tot gouverneur der Bank van Frankrijk, verwisselde hij in 1864 deze betrekking met het ambt van minister-president van den Raad van State, waarna hij in 1869 werd benoemd tot senator. Hij overleed in 1885 te Saint-Donnain. In zijn nalatenschap bevonden zich de zeer belangrijke, hoewel onvoltooide „Etudes sur le régime financier de la France avant la Révolution de 1889". Verder schreef

Sluiten