Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het uitvoerend gezag berust in handen van den Gouverneur-Generaal, die het in naam des Konings uitoefent, doch slechts met advies van zijn Ministers, dat hij heeft te volgen, ook al deelt hij hunne inzichten niet. Als opperbevelhebber der krijgsmacht is hij echter van zulk advies niet afhankelijk. De Constitutie bepaalt het salaris van den GouverneurGeneraal, doch het kan door het Unie-Parlement worden gewijzigd. De Ministers zijn niet meer dan tien in aantal; zij moeten lid zijn van het Parlement. De rechterlijke organisatie van de voormalige kolonies wordt in de Provincies gehandhaafd. Er is een Hoog-Gerechtshof voor geheel Zuid-Afrika met. een Hof van Appèl, van welks beslissing geen beroep is op den Privy-Council in Engeland, tenzij met uitdrukkelijk verlof der Kroon. Met betrekking tot het taalvraagstuk bepaalt d^ Grondwet, dat Engelsch en Hollandsch de officiëele talen van de Unie zijn, op voet van gelijkheid behandeld zullen worden en gelijke vrijheid, rechten en voorrechten genieten. Het tweetalig beginsel is voor de Unie vastgesteld, doch, voornamelijk met het oog op de ongelijke verbreiding der beide talen in verschillende deelen der Unie, niet onmiddellijk consequent doorgevoerd. De Provinciale Raden, voor welker verkiezing dezelfde beginselen gelden als voor den Volksraad, heeft de macht ordonnantiën te maken, welke evenwel onderworpen zijn aan de goedkeuring van het Unie-ministerie. Hun bevoegdheid hierin is beperkt tot zaken van landbouw, het beheer van wegen en bruggen binnen de Provincie, het marktwezen, jacht en visscherij, stedelijke en andere locale aangelegenheden, liefdadigheids-inrichtingen en hospitalen, publieke werken in de Provincie (behalve spoorbruggen, havenwerken en andere soortgelijke ondernemingen, door het Unie Parlement als nationale werken aangewezen). Ook zijn de Provinciale Raden gedurende vijf jaar met de zorg voor het Lager onderwijs belast. Voor hare geldmiddelen zijn de Provinciën afhankelijk van de Unie. Haar vermogen om belasting te heffen, is beperkt tot direkte belastingen. Leeningen kunnen gesloten worden, uitsluitend op het crediet van de Provincie, volgens de regulatiën door het Parlement vastgesteld en onder goedkeuring van het Unie-ministerie. Aan het hoofd van het Uitvoerend gezag in de Provincie staat een Administrateur, voor den tijd van vijf jaar door het Unie-ministerie benoemd. De rechtsgeldigheid van de Provinciale ordonnantiën, in dispuut, wordt door de Hooge Gerechtshoven der Provinciën beslecht. Pretoria is de zetelplaats der Regeering, de Wetgevende macht vergadert te Kaapstad. De Grondwet maakt voorziening voor de toetreding van Rhodesia, buiten medewerking van het Britsche Parlement, echter onder zulke waarborgen voor de belangen der bevolking dier streken als de Britsche Regeering noodig moge oordeelen.

De Staatsschuld der Unie, voortspruitende uit de openbare schulden der voormalige Koloniën bedroeg op 30 Mei 1910 een totaal van £ 116 602 628-6-11 waarvan de voornaamste posten de volgende zijn:

Spoorwegen £ 65 671.973-2-10

Havens £ 9 562 720-17-4

Posterijen en telegrafen £ 1207 661- 9-8

Publieke werken en gebouwen £ 3 995 408- 9-5

Landbouw £ 4 434196- 3-3

Oorlog en verdedigings-middelen enz £ 10 159 377-17-6

Wapen van de Zuid-Afrikaansche Unie.

De interest op de gezamenlijke posten bedraagt een totaal van £ 3 963 071-11-1. Gedurende de laatste acht maanden eindigende op 31 Augustus 1911, werd aan Zuid-Afrikaansche produkten voor een totaal van £ 37 316 344 uitgevoerd, terwijl de invoer £ 25 243 773 bedroeg. De voornaamste artikelen van uitvoer waren:

Diamanten £ 5 600 017

Baar goud £ 23 092 284

Wol £ 2189193

Struisveeren £ 1 598 452

Dierenvellen en huiden £ 816 609

Steenkolen £ 715 338

Maïs en maïsmeel £ 121114

Binnen de grenzen der Unie bestaat vrijhandel. In November 1910 is door den Koning aan de Unie een wapen verleend, waarvan de officiëele beschrijving luidt als volgt (zie de afb.): Kwartierlijkperfesse

(Middenband) golvend. Eerste Kwartier Gules (Rood), een vrouwelike figuur, voorstellende Hoop, met de rechterarm op een rots leunende en met de linkerhand een Anker Argent (Zilver) onder¬

steunende.

Tweede Kwartier Or (Goud), twee Zwarte Wildebeesten in vollen ren in het wild, beide natuurlike kleur. Derde Kwartier Or (Goud), op een Eiland een Oranjeboom Vert(Groen), vruchten natuurlike kleur. Vierde Kwartier Vert (Groen), een Trekwagen Argent (Zilver). En als kroonfiguur op een krans van de kleuren een Leeuw passant guardant (Loopend en uitkijkend) Gules (Rood) met de rechterklauw vier, rechtopstaande staven beurtelings Argent (Zilver) en Azure (Blauw) en met een band Or (Goud) verbonden ondersteunde. Als schildhouders: op de rechterzijde een springbok en op de linkerzijde een oryx (gemsbok), beide natuurlijke kleur, te zamen met dit motto „Ex Unitate Vires" (Eendracht maakt Macht).

Zuid-Afrikaansche Vereenig-ing-, Nederlandsche, een te Amsterdam gevestigde vereeniging tot behartiging van de belangen van onze stamverwanten in Zuid-Afrika, stelt zich ten doel om, binnen de perken, door de internationale rechtsverhoudingen aangewezen, door alle wettige middelen al datgene te doen, wat strekken kan om de banden met onze stamgenooten in Zuidafrika nauwer toe te halen en in overleg met hen aldaar hulpbronnen voor landbouw, nijverheid, handel en andere stoffelijke belangen te openen en te ontwikkelen of de opening en ontwikkeling daarvan te bevorderen.

Zuid-Amerika. Zie Amerika.

Zuid-Australië (South-Australia),een BritschAustralische staat in het zuiden van het vasteland van Australië, tusschen 129° en 141° O. L. gelegen, wordt begrensd door den Indischen Oceaan, West-Australië, het Noordelijk Territorium, Queensland, Nieuw-Zuid-Wales en Victoria. Van 1863—

Sluiten