Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baaien groeit uitmuntend katoen, inhetmoerasland wordt rijst verbouwd. Het Middengewest (Piedmont), 70—100 km. breed, bestaat voor het grootste deel uit roode leemgronden, die voor de teelt van katoen, maïs, ooft en wijn geschikt zijn. Het Bovengewest is een steil oploopend, romantisch hoogland, waar de toppen van Blue Ridge zich in de Rocky Mount tot de hoogte van 1100 m. verheffen. ZuidCarolina is voor 60% met bosch, vooral met naaldboomen, bedekt. De voornaamste rivieren zijn: de Great Pedee (Yadkin), de Santee, de Ashley, de Edisto en de Savannah (grensrivier naar de zijde van Georgia), die alle over een groot gedeelte bevaarbaar zijn. Het klimaat is heet, doch wordt getemperd door zee- en bergwinden, 's winters is het dikwijls koud. In de lage streken heerscht malaria Charleston heeft een gemiddelde jaartemperatuur van 18,8° C., een Juli temperatuur van 27°, een Januaritemperatuur van 8,3° (soms van —14°), de jaarlijksche regenhoeveelheid bedraagt 1420 mm. Zuid-Carolina telt (1900) 1340316 inwoners, waartoe 557807 blanken en 782321 kleurlingen behooren. De landbouw is voor 76% van de bevolking een middel van bestaan. In 1900 was een oppervlakte van 19 millioen H.A. bebouwd, en wel 9 millioen H.A. met graan, vooral met maïs, 8,3 millioen H.A. met katoen, het overige met haver, tarwe, rijst, tabak, erwten, kafferkoren, aardappelen enz. Naast de landbouw is de veeteelt van belang, er worden vooral paarden ,muilezels, runderen, schapen en varkens gefokt. De mijnbouw levert een weinig goud, verder porseleinaarde, bouwsteen en phosfaten. Er zijn een aantal katoenfabrieken, de voornaamste takken van nijverheid zijn verder de bereiding van teer en terpentijn. Ook de vischvangst is van belang. De staat bezit 9 universiteiten en colleges. Er verschijnen 156 couranten. De handelsvloot bestaat uit 209 zeeschepen met een inhoud van 11443 ton. De spoorwegen hebben een gezamenlijke lengte van 4698 km. In 1868 werd de grondwet zoodanig gewijzigd, dat ook de kleurlingen het burgerrecht verkregen. De gouverneur en de hoogere ambtenaren worden, evenals het Wetgevend Lichaam van 123 leden, voor 2 jaar, de senaat voor 4 jaar gekozen. De staat zendt 2 senatoren en 7 volksvertegenwoordigers naar het Congres; bij de presidentskeuze heeft hij 9 stemmen. Zuid-Carolina is de eenige staat, waarin de handel in spiritualiën een staatsmonopolie is. Het belastbaar inkomen bedroeg (1904) 204 405 879 dollar, de staatsschuld 6 684 883 dollar. De stad is in 41 graafschappen verdeeld. De hoofdstad is Columbia, de belangrijkste stad Charleston.

Zuid-Carolina vormde na de scheiding van NoordCarolina (zie Carolina) een afzonderlijke kolonie, die zich in 1775 bij den opstand tegen Engeland aansloot. Na den vrede vormde het een staat van de Unie. In den oorlog van 1861—1865 streed het met kracht voor het behoud van de slavernij. Het laatste deel van den oorlog werd grootendeels in dezen staat gevoerd. Na den vrede verkeerden de financiën in een toestand van verwarring waarin later echter verbetering kwam.

Zuid-Chineesche Zee (Chineesche Zuidzee, Nanhai), een randzee op de O.kust van Azië, is gelegen tusschen de Chineesche provincie Kwantoeng, Hainan en het schiereiland Achter-Indië met Malaka in het \V., Formosa, de Philippijnen en Borneo in het O. Belangrijke onderdeelen er¬

van zijn de Golf van Tonkin en de Golf van Siam.

Zuid-Dakota. Zie Dakota.

Zuidelijke IJszee. Zie IJszee.

Zuiden. Zie Windroos.

Zuiderdistricten, een afdeeling van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, omvat 3 onderafdeelingen, n.1. Bonthain of Bantaëng, bestaande uit Bontham en Taroang, Boeloekoemba, bestaande uit Boeloekoemba Toa, Gantarang en Oedjoengloë, en Toeroteyalanden, bestaande uit Binainoe, Bangkala en het regentschap Laikang. Zij wordt bestuurd door een assistent-resident. De hoofdplaats Bonthain telt (1905) 6899 inwoners.

Zulder- enOosterafdeeling-vanBorneo, een residentie van het eiland Borneo bestaat blijkens Staatsblad 1898, no 178 (gewijzigd in 1900,1903, 1905 en 1908) uit 10 afdeelingen, n.1. Bandjermasin en Ommelanden, Martapoera, Kandangan, Amoentai, Doesoenlanden, Dajaklanden, Sampit, Tanahboemboe, Pasir, en Zoetei en de Noord-Oostkust van Borneo. De oppervlakte bedraagt ongeveer 411400 v. km., het aantal inwoners wordt (1905) opgegeven als 782 726, hiertoe behooren 1008 Europeanen. 7174 Chineezen, 1799 Arabieren, 213 andere Vreemde Oosterlingen en 772 532 Inlanders. De hoofdplaats is Bandjermasin (zie aldaar). Zie verder Borneo.

Zuiderkruis (Crux), een klein sterrenbeeld van het Z.lijk halfrond, in het smalste gedeelte van den Melkweg, rechts naast den zoogenaamden Kolenzak gelegen, wordt gevormd door 4 sterren van de tweede grootte, welke in de hoekpunten van een vierhoek staan, waarvan de diagonalen het kruis vormen. Het is op onze breedten onzichtbaar, kan echter reeds in N. Afrika, vooral in Egypte, worden waargenomen. Vroeger was het ook in N. Europa zichtbaar. Het gaat algemeen voor één der fraaiste sterrenbeelden door. Het omvat een fraaie sterrenhoop, alsmede een groot aantal gekleurde sterren. Reeds Vespucci maakte er op zijn derde reis (1501) melding van en Corsali (1517) noemde het„Wonderkruis". Dante (in zijn „Vagevuur") kende het waarschijnlijk uit Arabische bronnen.

Zuiderkruis, Orde van het, aldus genoemd naar het sterrenbeeld, was de hoogste Braziliaansche orde en werd den lsten December 1822 door keizer dom Pedro 1, ter herinnering aan zijn troonsbestijging, gesticht. De orde had vier klassen: grootkruisen, dignitarissen, officieren en ridders. De decoratie bestond uit een vijfarmig, wit geëmailleerd gouden kruis met een lauwerkrans, hangende aan een gouden keizerskroon. Het avers droeg de beeltenis van dom Pedro en profiel met het omschrift „Petrus I, Brasiliae Imperator", het revers een kruis van 19 sterren met het omschrift: „Benemerentium Praemium". Het ordelint was hemelsblauw. Den 22s,en Maart 1890 werd de orde opgeheven.

Zuiderlicht. Zie Poollicht.

Zuiderzee (zie de kaarten der provincies Noord-Holland, Friesland en Gelderland) is een inham van de Noordzee, die zich uitstrekt tusschen de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijsel en Friesland. Terwijl sommigen, in overeenstemming met den naam, door de Friezen aan dit water gegeven, de Zuiderzee in het N. begrenzen door een lijn van Enkhuizen naar Stavoren te trekken, wordt door de anderen de naam aan de geheele watervlakte ten Z. der eilanden Texel, Vlieland en

Sluiten