Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

basis van zijn resoluties en dat een hervorming van het Huis op het oog had, die in de plaats van de vetowet zou komen. De regeering wees het echter af. Den 2gsten junj begonnen daarop de lords met de behandeling van de veto-wet. Zij namen haar den 20sten Juli, belangrijk geamendeerd, met name door de invoering van een referendum bij meeningsverschillen tusschen de beide Huizen, aan. Het Lagerhuis verwierp alle amendementen. Intusschen had de regeering herhaaldelijk verklaard, dat de koning bereid was om eventueel een aantal goedgezinde peers te benoemen, die den tegenstand van de lords zouden kunnen breken. Onder deze omstandigheden werd de veto-wet den 10den Augustus met den steun van den aartsbisschop van Canterbury en lord Lansdowne, met 131 tegen 114 stemmen aangenomen. Deze democratiseering van de grondwet had zoozeer alle kracht van het parlement in beslag genomen, dat de wetgevende arbeid vrijwel had stilgestaan. Een ontwerp op de verzekering van arbeiders tegen de gevolgen van ziekte en werkloosheid moest tot de herfstzitting worden uitgesteld.

In het binnenland bracht een staking van de transportarbeiders in den zomer van 1911, later gevolgd door een vrijwel algemeene staking in het havenbedrijf, belangrijke stremming in het economisch leven, terwijl op het einde van 1911 een dreigende staking van de mijnwerkers haar schad..wen vooruit wierp. In de buitenlandsche staatkunde stond de Marokkokwestie (zie Marokko) op den voorgrond. Na het zenden van Duitsche oorlogsschepen naar Agadir koos de Engelsche pers bijna eenstemmig partij voor Frankrijk. Maar ook de regeering schaarde zich naast haar bondgenoot. Een dreigende rede van Lloyd George (21 Juli 1911), uitingen van den minister-president Asquith en van den minister van Buitenlandsche Zaken, Edward Grey, deden, naast andere aanwijzingen aan de gezindheid van Engeland niet twijfelen. Met de Vereenigde Staten van N.-Amerika onderhandelde Engeland in 1911 over

een algemeen scheidsgerecht, dat echter wegens de houding van het Amerikaansche Congres mislukte. Inmiddels had met het oog op dit verdrag het verdrag met Japan een wijziging ondergaan, waardoor Engeland in geval van oorlog niet langer zou genoopt zijn om Japan tegen N.-Amerika te hulp te komen. In den Turksch-Italiaanschen Oorlog, welke in September 1911 uitbrak, verklaarde Engeland, dat reeds vroeger de aanspraken van Italië op Tripoli had erkend, zich onzijdig, welke neutraliteitsverklaring tevens voor Egypte zou gelden.

Gedurende de eerste helft van 1912 leed het land door herhaalde werkstakingen. De reusachtige uitsluiting der wevers in Lancashire eindigdein Januari, dank zij de bemiddeling van Asquith, maar nog geduchter waren de gevolgen van een algemeene staking in de kolenmijnen, waarbij de bemiddelingspogingen der regeering geen succes hadden en die eerst in April eindigde, nadat de Volksvertegenwoordiging een wetsontwerp had aangenomen, waarin een minimumloon voor de arbeiders onder den grond verplichtend werd gesteld, terwijl het bedrag daarvan door in te stellen districtsraden bepaald zou worden. Daarop volgde op het einde van Mei een staking der Transportarbeiders in de Londensche havens. De belangrijkste gebeurtenis in GrootBrittannië's binnenlandsche geschiedenis was in de eerste helft van 1912 ongetwijfeld de indiening door Asquith in het Lagerhuis van een wetsvoorstel (11 April) om Ierland eindelijk zelfbestuur te geven.

Wat de buitenlandsche staatkunde betreft, moet vooral op de bij DuüsMand reeds vermelde hernieuwde pogingen gewezen worden, om de verstandhouding tusschen het Duitsche en het Britsche rijk te verbeteren.

Guatemala. Zie Centraal-Amerika (A).

Gura, Eugen, staat: Aufkirchen bij Sternberg, lees: Starnberg.

Gussow, Karl, staat: geboren te Haulberg, lees: Havelberg.

H.

Haft, ook Agnallia, n'ndagsvlieg of ephemera geheeten, vormt een familie van Netvle gelige insekten, die slechts enkele uren, hoogstens een paar dagen leven en in dien tijd geen voedsel gebr iken; vandaar dat de monddeelen slechts rudimentair ontwikkeld zijn. De oogen zijn daarentegen groot, de sprieten kort, het lichaam is d n en eindigt in twee of drie draden; het voorste paar vle gels is gned ontwikkeld, het achterste daarentegen niet, ontbreekt somtijds geheel. De larven leven in het water en hebben behoorlijk ontwikkelde monddeelen; zij voeden er zich met andere insekten en brengen 2 tot 3 jaren in dien toestand door. Vervolgens verlaten zij het water, vervellen, krijgen vle gels en na een nieuwe

vervelling grootere vleugels. Na de paring beginnen zij zeer spoedig eieren te leggen, om na het volvoeren dezer functie onmiddellijk te sterven.

Haïti. De talrijke geweldmaatregelen, door Nord tijdens en na het onderdrukken van den opstand genomen, leidden in November 1908 tot een nieuwen opstand, ditmaal ten gunste van den verbannen generaal Fouchard. De aanvoerder der opstandelingen, generaal A. Simon, had daarbij zooveel succes, dat Nord, door bijna alle ministers in den steek gelaten en door een algemeenen opstand te Port-au-Prince bedreigd, afstand moest doen van de regeering en zich onder Fransche bescherming stellen. Een voorloopige regeering onder generaal Légitime herstelde

Sluiten