Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weeglijkheid van een niet onbelangrijk gedeelte van tevens de Zondagsletter, den zonnecirkel, het gulden de overige kerkelijke feestdagen tengevolge, zooals getal en de epacta geven, voor de jaren 1900—1925, voor een vijftal uit onderstaande tabel, waarin wij moge blijken.

Jaar.

Zond.letter

Zonnecirkel.

Guldengetal

, , , , -ni. Hemel- Pinkste- Eerste Epacta. Aschdag. , Paschen. , Zondag

Advent.

1900 G 5 1 XXIX 28 Febr. 15 April 24 Mei 3 Juni 2 Dec.

1901 F 6 2 X 20 Febr. 7 April 16 Mei 26 Mei 1 Dec.

1902 E 7 3 XXI 12 Febr. 30 Maart 8 Mei 18 Mei 30 Nov.

1903 D 8 4 II 25 Febr. 12 April 21 Mei 31'Mei 29 Nov.

1904 CB 9 5 XIII 17 Febr. 3 April 12 Mei 22 Mei 27 Nov.

1905 A 10 6 XXIV 8 Maart 23 April 1 Juni 11 Juni 3 Dec.

1906 G 11 7 V 28 Febr. 15 April 24 Mei 3 Juni 2 Dec.

1907 F 12 8 XVI 13 Febr. 31 Maart 9 Mei 19 Mei 1 Dec.

1908 ED 13 9 XXVII 4 Maart 19 April 28 Mei 7 Juni 29 Nov.

1909 C 14 10 VIII 24 Febr. 11 April 20 Mei 30 Mei 28 Nov.

1910 B 15 11 XIX 9 Febr. 27 Maart 5 Mei 15 Mei 27 Nov.

1911 A 16 12 XXX 1 Maart 16 April 25 Mei 4 Juni 3 Dec. ' 1912 GF 17 13 XI 20 Febr. 7 Aprü 16 Mei 26 Mei 1 Dec.

1913 E 18 14 XXII 5 Febr. 23 Maar 1 Mei 11 Mei 30 Nov.

1914 D 19 15 III 25 Febr. 12 April 21 Mei 31 Mei 29 Nov.

1915 C 20 16 XIV 17 Febr. 4 April 13 Mei 23 Mei 28 Nov.

1916 BA 21 17 XXV 8 Maart 23 April 1 Juni 11 Juni 3 Dec.

1917 G 22 18 VI 21 Febr. 8 April 17 Mei 27 Mei 2 Dec.

1918 F 23 19 XVII 13 Febr. 31 Maart 9 Mei 19 Mei 1 Dec.

1919 E 24 1 XXIX 5 Maart 20 April 29 Mei 8 Juni 30 Nov.

1920 DC 25 2 X 17 Febr. 4 Aprü 13 Mei 23 Mei 28 Nov.

1921 B 26 3 XXI 9 Febr. 27 Maart 5 Mei 15 Mei 27 Nov.

1922 A 27 4 II 1 Maart 16 April 25 Mei 4 Juni 3 Dec.

1923 G 28 5 XIII 14 Febr. 1 April 10 Mei 20 Mei 2 Dec.

1924 FE 1 6 XXIV 5 Maart 20 April 29 Mei 9 Juni 30 Nov.

1925 D 2 7 V 25 Febr. | 12 April 21 Mei 31 Mei 29 Nov.

De Russische kalender is, zooals wij zagen, in wezen dezelfde als de Juliaansche. Intusschen hebben in den Russischen kalender enkele afwijkingen plaatsgevonden. Zonnecirkel en gulden getal worden van een ander beginpunt gerekend. Om den Russischen zonnecirkel van een jaar te verkrijgen, moet men den Juliaanschen met 11 vermeerderen; wordt het getal dan grooter dan 28, dan vermindert men het daarmede. Het Russische gulden getal verkrijgt men door het Juliaansche met 3 te verminderen. Is dit 1, 2 of 3 , dan voegt men vooraf 19 er aan toe. Een Zondagsletter in den zin van den Juliaanschen kalender kent de Russische kalender niet. Wel kent hij een moeizéleto, die voor een bepaald jaar aangeeft op welken dag de lste September valt. Deze inrichting houdt hiermede verband, dat de Russen tot 1700 rekenden volgens de Byzantijnsche tijdrekening en in overeenstemming daarmede hun jaar met den lsten September begonnen. Als namen van de week dienen de eerste zeven letters van het Slavisch alfabet, waardoor volgens een ander beginsel dan in den Juliaanschen kalender de dagen der week aan de data van de maand worden gekoppeld. De Juliaansche epacta is in den Russischen kalender bekend als osnowanie ; zij wordt op overeenkomstige wijze berekend.

Voor het bepalen van het Paaschfeest dient de Paasch grens. Daaronder verstaat men den datum, welks eerstvolgende Zondag de Paaschzondag is. Wel kent de Russische kalender ook een epacta, welke echter niet den ouderdom van de maan op een be¬

paalden datum, maar het aantal dagen, dat de Paaschgrens na den 26aten Maart valt, aangeeft. Om de Paaschgrens te vinden, deelt men het jaartal door 19 en vermenigvuldigt de rest der deeling met 19. Het product deelt men door 30 en voegt de rest bij den 5den April. Valt de aldus verkregen Paaschgrens na den 18den April, dan trekt men er 30 dagen af. Dikwijls wordt in den Russischen kalender ook nog de kloetsj-granits (= kalendersleutel) opgegeven. Hij geeft aan, hoeveel dagen Paaschzondag na den 218ten Maart valt.

De kalender der eerste Fransche republiek dankt haar ontstaan aan een voorstel van den afgevaardigde Romme ter instelling van een commissie om de invoering van een nieuwen kalender voor te bereiden, dat de Conventie den 5dcn October 1793 aannam. Voor de invoering, werden de voorstellen van deze commissie nog op aandringen van den dichter Fabre cCEglantine in enkele onderdeelen (namen der maanden enz.) in de zitting van den 24sten November gewijzigd. Toen later het keizerrijk de republiek had verdrongen, besloot de Senaat den 9den September 1805 om den ouden Gregoriaanschen kalender op den lsten Januari 1806 weder in te voeren. In 1871 trachtten de communards den kalender van de eerste republiek weder te Parijs in te voeren.

In den republikeinschen kalender begon het jaar te middernacht voor het herfst-dag- en nachteveningspunt volgens den middelbaren tijd van Parijs. Dit begin zou telkens door sterrenkundigen nauwkeurig worden bepaald. De gemiddelde duur van het

XVI

44

Sluiten