Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerswezen (post- en telegrafie-overeenkomstem, verbetering van de verbindingen te land en ter zee) te komen, terwijl bovendien besprekingen gevoerd werden over een uniform privaatrecht en over scheidsrechterlijke en uitleveringsverdragen.

Verdi, staat: hij bevindt zich veelal op reis, lees: hij bevond zich. Verdi overleed den 27atcn Januari 1901 te Milaan.

Vereenig'de Staten van Noord-Amerika. De arbitrage-verdragen met Frankrijk en Engeland liepen op niets uit, door de wijze, waarop ze door den Senaat gewijzigd werden. Ook de oudpresident Roosevelt had heel wat op deze verdragen aan te merken. Nog grooter was de teleurstelling, welke de geschiedenis van het wederkeerigheidsverdrag met Canada aan Tajt baarde. Na lange onderhandelingen was het verdrag op de basis van wederzijdsche handelsfaciliteiten en tariefsverlagingen tot stand gekomen. De Canadeesche regeering had de ratificatie uitgesteld tot na de algemeene verkiezingen, waarbij zij echter de nederlaag leed, zoodat het verdrag voor langen tijd van de baan is. De onderhandelingen met Japan leidden daarentegen in 1911 tot een nieuw handelsverdrag.

De ontstemming in de Vereenigde Staten over het verzet van de regeering tegen de tariefsherziening in dalende richting, welke het Congres wenschte, deed

Tajt in September besluiten tot een groote reis door het W. van de Unie. Behalve tot het uiteenzetten van de staatkunde van de regeering, was zij eveneens bedoeld als een campagne voor zijn candidatuur in 1912, tegenover die van Roosevelt.

In de buitenlandsche staatkunde was van belang het opzeggen vanhetRussisch-Amerikaanschehan^ delsverdrag van 1832 tegen den 1»<™ Januari 1913 als verweermaatregel tegen de behandeling, welke Amerikaansche Joden, die in Rusland wilden reizen, zich moesten laten welgevallen. Bovendien mengden de Vereenigde Staten zich in de gebeurtenissen in China en Mexico, voor de bijzonderheden waarvan wij verwijzen naar de desbetreffende aanvullende artikelen.

In de binnenlandsche staatkunde werden in de eerste helft van 1912 alle overige gebeurtenissen op den achtergrond gedrongen door den verwoeden strijd tusschen Taft en Roosevelt over de voorloopige candidatuur voor het presidentschap.

Visschen. Welke beteekenis de vischvangst nog steeds in ons land heeft, werd bij het artikel Nederland in het hoofdstuk Vischvangst aangetoond. Hoe talrijk de visschen zijn, welke van een oeconomisch oogpunt uit voor onze visschers belang hebben, kan uit het volgende overzicht blijken.

Volgnummer.

Van belang voor de Zee-, Volksbenamingen, Kust" of Binnenrisseherij.

Nederlandsche eewesteliike en (Indien een visch voor

Latijnsche naam. g J <*?.» ** «*■

naam plaatselijke namen, mn ]dam3 ">

naam. doch voor een daarvan van

enz geringer beteekenis, is

de laatste tusschen

haakjes geplaatst.)

1 Zeeprik Petromyzon mari- Zeelamprei Kust.

nus Moederprik

2 Rivierprik Petromyzon fluvi- Lamprei Kust en Binnen.

atilis Negenoog

3 Toonhaai Mustelus vulgaris Zee en (Kust).

4 Doornhaai Acanthias vulgaris Zee en (Kust).

5 Vleet Raja batis Zee.

6 Rog Raja clavata Zee en Kust.

7 Pijlstaartrog Trygon pastinaca Pielrog Kust.

8 Steur Acipenser sturio (Zee), Kust en Binnen.

9 Baars Perca fluviatilis (Kust) en Binnen.

10 Zeebaars Labrax lupus Zee.

11 Pos Acerina cernua Post (Kust) en Binnen.

Schele jongen Schele pos Stekelpos

12 Snoekbaars Lucioperca sandra Sander (Kust) en Binnen.

Spieringbaars

13 Koning van de Mullus surmuletus Mul Zee.

poon

14 Noorsche schel- Sebastes norvegi- Zeebaars Zee.

visch cus

] 5 Horsmakreel Caranx trachurus Hors, Marsbanker Zee.

16 Zonnevisch Zeus faber Zee en (Kust).

17 Makreel Scomber scomber Zee en Kust.

18 Pieterman Trachinus draco Zee en Kust.

19 Zeedonderpad Cottus scorpius Kust.

20 Groote poon Trigla hirundo Knorhaan Zee.

Roode poon Zeehaan

21 Kleine poon Trigla gurnardus Grauwe poon Zee.

Poon

Sluiten