Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdee-

ling en hoofdplaats Mal. district en

hoofdplaats

Kampongs

Europeanen en

Japanners

Andere Vr. Oosterlingen -ii

Maleiers

Dajaks

Kapitanscbap

Laotha\j- of kaptjongschap

Chineezen

Totaal aantal inwoners

Mampawa

B. Mandor (ls. Pontianak) wedana te Mandor 4. Selatan wedana te Soengei Pinjoe

Antibar 1134

Pasir Pa-

lembang 414

Pasir Pan-

djang 464

ParitBan-

djar 559

P. Wang

Salim 591

Bakau

ketjil 714

Bakau

besar 1183

S. Pinjoe 607

S. Tjina 638

Penira-

man 129

Poeroen 340

Andjong-

an 14 221

Moton

belian 10 532

Toho 4 426

Kepajang 9 358

6810 1537

Seloe-

toeng 1 83 8

Mandor 15 11

Si Gadeh 4 —

Boloan 1 204

[poeh 1 509

-Pangaeh 2 112

Kerohok 123

Gerega 164

Beberas 303 Tengkoe-

ning 3 174 Pan Pa-

dang 274 Sepotoen g 94 Sekilap 284 Soeng-

soem 176

Boloeh 166

Gadah 74

1 109 2676

3. Mandor 2. Soengei Pinjoe

8. Pinjoe K. 2157

Patkoktin 1. 950

Peniraman 1. 496 Salioeng k.

S. Poeroen 1. 846

Andjonganl. 1003

5452 137991

Pasar Man-

dor K. 588 Ngara k, 561 Sebadoe 1. 300

1449 4235m

Tota^ 10 85 12779 19123 ' 11742 43739a

o.a. Mampawa

Sluiten