Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

781. Dit artikel vordert niet, dat de buurweg de eenige uitweg is voor het gebuurlijk erf. — Hof Arnhem 12 April 1899; W. 7330; Not. W. 3.

782. Voor de toepassing van dit artikel wordt niet vereischt gemeene eigendom; het is voldoende, indien blijkt van een door verscheidene eigenaren van naburige erven gemaakt gebruik, een tijdlang voortgezet. Het woord „verscheiden" moet naar des wetgevers bedoeling geacht worden „minstens twee" te beteekenen. — Rechtb. Groningen 25 Mei 1894; P. v. J. 1894, 51.

783. Dit artikel verklaart voor het bestaan van den uitweg een gemeenschappelijk gebruik van den weg voldoende, zonder te onderscheiden aan wien de eigendom van den grond behoort. Uit de woorden „verscheiden geburen gemeen" van dit artikel mag niet worden afgeleid, dat voor de toepassing van dit artikel het aantal van twee partijen van gebaren niet voldoende zou zijn. — H. R. 14 November 1895; vernietigende Hof Leeuwarden 16 Januari 1895; W. 6739; P. v. J. 1895, 101; N. R. CLXXI, 106; v. d. H., B. R., LXI, 278.

784. De vraag of een voetpad aan verschillende buren gemeen is, hangt niet af van den eigendom van den grond, waarover de weg loopt, maar van het bestaan en door de buren als uitweg gebruik maken van den weg. — Hof Arnhem 23 April 1884; W. 5094.

785. Voor het bestaan van een buurweg vordert dit artikel niet, dat de grond, waarover de weg loopt, aan de verschillende geburen pro indiviso behoort. — Hof Amsterdam 25 Februari 1887; W. 5445.

786. Het is voldoende, dat het gebruik van den buurweg gemeen is; die weg behoeft niet te zijn gemeenschappelijk of afzonderlijk eigendom der geburen. — Rechtb. Tiel 12 December 1890; W. 5978; R. W. v. N. 700; T. v. N. VIII, 459.

787. Voor de toepasselijkheid van dit artikel is voldoende als blijkt, van een gemeenschappelijk gebruik. — Rechtb. Amsterdam 25 October 1891; P. v. J. 1894, 75

788. Voor buurweg is gemeen eigendom geen vereischte. De weg behoeft niet te zijn eenige uitweg, maar hij moet aan de rechthebbenden een uitweg verleenen naar den openbaren weg. Langdurig gebruik is geen vereischte. Het is voldoende dat de buurweg als zoodanig door de geburen wordt gebruikt. Verscheiden geburen eischt niet meer dan twee. Dit het versperren zelve van een buurweg volgt niet, dat hij, wiens weg versperd is, een in geldswaarde te begrooten schade heeft geleden. — Rechtb. Middelburg 28 October 1891; W. 6133; R. W. v. N. 733.

789. De uitdrukking „aan verscheiden geburen gemeen" beteekent niet, dat de grond, waarover de weg loopt, aan de buren in gemeenschap toebehoort, maar dat de buren van dien grond, voorzoover hij tot weg dient, gemeenschappelijk gebruik maken. Voor het bestaan van 3en uitweg, zooals in dit artikel bedoeld, wordt niet vereischt, dat de weg de ïenige en onmisbare toegangsweg zij. — EL R. 18 November 1895, concl. conf.; W. 6740; P. v. J. 1896, 17; v. d. H, ■Strafr. 1895, 408; N. R. CLXXI, 200. tn denzelfden zin Hof Leeuwarden 23 Januari 1895; W. 6762. Rechtb. Middel3urg 19 December 1894; W. 6605. Rechtb. Amsterdam 23 Januari 1907 ; W. 5617; W. v. Not. 126; W. v. N. R. 2017.

Sluiten