Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 917.

1084. H. J. H. Stoop. Over de artt. 917, 918, 290, 2e lid aangaande erfopvolging, waar het betreft de nalatenschap van een natuurlijk kind. — Ac. Pr. Leiden 1893. Beoordeeld in W. v. N. R. 1223.

Art 918.

1085. H. J. J. Verhoefï'. Art 918 B. W. in verband met art. 921 B. W. — W. v. N. R. 778.

C. Bimberge. — W. v. N. R 782.

10fe(i. Mr. A. J. B. Rijke. Critiek en toelichting op art. 918 alinea 1 B. W. — W. v. N. R. 945.

1087. W. Westra. Art. 918 B. W. is niet toepasselijk ingeval een natuurlijk kind, door beide ouders erkend, overlijdt zonder nakomelingen, doch achterlatende zijne moeder en wettige kinderen van zijn vader, in wiens nalatenschap dat natuurlijk kind gerechtigd was; in dat geval wordt het aantal waarop het kind in de nalatenschap zijns vaders aanspraak kon maken, ingevolge art. 917, geërfd door zijne moeder. — W. v. N. R 961.

1088. Onder „de natuurlijke broeders en zusters" in art. 9186 moeten niet verstaan worden allen, die van denzelfden vader of dezelfde moeder afstammen, maar alleen zij, die buiten den echt zijn geboren. — Rechtb. 's-Gravenhage 4 November 1873; H. R. 12 Juni 1874; W. 3733; W. v. N. R. 246; P. W. 6502.

1089. v. M. Beperkt art. 918 B. W. de bevoegdheid tot testamentaire beschikking? Ja. — W. v. N. R. 1262 en 1268.

Duplex. Art. 918 B. W. beperkt niet de bevoegdheid tot testamentaire beschikking. — W. v. N. R. 1266 en 1271.

1090. v. D. Art. 918 B. W. - W. v. N. R. 1311.

1091. De goederen, die volgens dit artikel terugkeeren, worden uit de nalatenschap van het natuurlijk kind verkregen. Uit het woord „terugkeeren" mag niet worden afgeleid, dat in dit geval moet worden aangenomen het bestaan van een door de wet ingesteld fidei-commis de residuo, dat tengevolge

zou hebben, dat het natuurlijk kind niet bij testament zou mogen beschikken over de goederen, die het verkreeg uit de nalatenschap zijner ouders. — M F. 5 Maart 1908, no. 70; P. W. 10148.

TWAALFDE TITEL.

Van uiterste willen.

Eerste Afdeeling.

Algemeene Bepalingen

Art. 921.

1092. Mr. A. J. B. Rijke. Art. 921 en 933? (naar aanleiding van de verdeeling eener nalatenschap, wanneer daarover gedeeltelijk bij testament is

; beschikt). — W. v. N. R. 956.

1093. Mr. F. D. E. van Ossenbruggen Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met het familie- en erfrecht. — Aangek, door mr. H. J. Nieboer in R. M. XXIV, 164.

1094. Mr. M. L. van Goudoever. Onterving van wettelijke erfgenamen. — W. v. N. R. 1725.

1095. De Vries van Doesburgh. Onterving van wettelijke erfgenamen. — Ac. Pr. Utrecht 1886.

Art. 922.

1096. Echtelieden, buiten gemeenschap van goederen gehuwd mogen bij testament bepalen, dat hunne nalaten-

Sluiten