Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gelaten; hierin wordt geene ver- eene onrechtmatige daad — H R andenng gebracht doordat het ongeluk 14 Mei 1886; W. 5288; W. B A 1932is overkomen aan een jongen, die zelf N. R. CXLIII, § 10, 59 niet gelieel vrij van schuld is. — Rechtb.

VGravenh.ge 15 October 1902; W. 927. Het vinculum juris, dat uit

kracht der wet geboren wordt, tusschen

qoo t-r ui den na^a^ge of onvoorzichtige en hem,

923. Krachtens art. 1402 B. W. tan wien daardoor schade wordt berokkend

een werkgever met aansprakelijk worden kan „iet worden gewijzigd door e™

gesteld voor de nadeelige gevolgen van overeenkomst tusschen een der wette-

een ongeval, als gevolg eener bloot toe- Iijke partijen met derden. - HofLecu-

vallige omstandigheid aan een werkman warden 11 Juni 1884- W 5090 bij het verrichten van op zich zelf absoluut

niet gevaarlijken arbeid overkomen. - 928. Een spoorwegondernemer is aan-

W 8090 panUanT 119oi CrL C-0nf'; sPrakeliJ'k voor de schade door een CXCVI 77 V ' N' R' boschbrand veroorzaakt, indien bewezen

wordt, dat de brand is ontstaan op het terrein van den spoorweg en zich van j °ndfr nalatlgh0Kl kan niets daar heeft uitgebreid op het eigendom anders worden verstaan dan het niet van anderen; dat de spoorwegondervoldoen aan of het nalaten van datgene, nemer niet heeft voldaan aan het voorwaartoe iemand krachtens wettelijke schrift van art. 33a der Spoorwegwet voorschriften of andere bepalingen be- en dat dit verzuim de uitbreiding van

dan 90Vn f AmSter" den brand tengev°lge had. - HofAm-

ecember 1881; P. v.J. 1882,7. sterdam 24 October 1890; N M v H

III, 31.

925. Artt. 1401 en 1402 B. W. zijn

niet toepasselijk, waar hetzij de daad, 929. Schuld aan zijde van den be-

hetzy het verzuim niet in strijd is met nadeelde heft de aansprakelijkheid !

des daders rechtsplicht of inbreuk maakt ex art. 1402 B. W. niet op. — Rechtb

op eens anders recht. — H. R. 6 April Haarlem 30 Juni 1903; W 8083 1883; W. 4901; W. v. N. R. 709- R

W'7 rf' n\ N' K' CXXXm' 358; 93°' Als "lAfndig j

óo f ,U?' XXXIV' 10i H K' onafhankelijk »an z(nen meester maar

29 Jum 1883; W 4927; N. R. CXXXIV, die meester als bestuurder doo, middel

• ( erg. nrs. 193—800). Tan paard schade ,oebrachtj moet !

QOfi T i . . .. , worden aangenomen, dat art. 1402 en

926. Ieder is bij de uitoefening van niet art. 1404 B. W. toepasselijk is — ' zlJn eigendomsrecht eener zaak verplicht Hof Amsterdam 23 December 1904— wanneer te voorzien was dat daaruit W. 8277.

voor een ander schade kan ontstaan —

tot eerbiediging van diens rechten de 931. Ingeval eener vordering tot vermaatregelen te nemen, waardoor die goeding van schade, door onvoorzichtigschadekan worden voorkomen. Wan- heid veroorzaakt, is het voldoende de I neer dit met is geschied, maakt de uit- feiten te stellen, waaruit van de beoelening van dat eigendomsrecht inbreuk weerde onvoorzichtigheid blijkt,- het is

op de rechten van anderen en is dat onnoodig daarenboven te stellen hoe j

Sluiten