Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conf.; W. 8479; P. v. J. 1907, 623; N. R. CCIV, 353.

767. De rechter is bevoegd om uit gebrek aan tegenspraak van de ontvangst van eenen door de tegenpartij geproduceerden brief af te leiden, dat door de andere partij inderdaad een brief van dien inhoud is ontvangen, en daar dan vermoedens tot bewijs der vordering uit af te leiden. — Rechtb. Amsterdam 18 Juni 1909; W. 9060.

768. Ieder bewijs, ook dat door vermoedens, kan door tegenbewijs worden ontzenuwd. — H. R. 4 Mei 1900; W. 7449; P. v. J- 1900, 50; Gemst. 2569; W. B. A. 2633; v. d. H., B. R. LXVI, 232.

769. Indien partijen bij eene akte over perceelen grond beschikken en deze daarin alleen aanduiden met hunne kadastrale letters en nummers zonder beperking en nadere omschrijving, dan valt daaruit af te leiden, dat zij over die perceelen beschikken, zooals deze op de kadastrale kaarten zijn afgebeeld, behoudens, omdat deze gevolgtrekking een vermoeden oplevert, het recht van tegenbewijs. — Hof 's-Hertogenbosch 12 December 1905; W. 8389; W. v. ïtf. R. 1914; W. v. Not. 48.

770. De beslissing, dat in zekere handeling eene stilzwijgende toestemming gelegen is, is geen aanneming van bewijs door vermoedens. — H. R. 18 Juni 1880; W. 4523. Id. 30 October 1890; W. 5955; N. R. CLVI, 106.

771. Een koopovereenkomst tusschen kooplieden wordt volledig bewezen door een briefkaart geschreven door den bediende van den kooper, inhoudende bevestiging der overeenkomst, in verband met het feit dat twee brieven van

den verkooper, houdende eveneens bevestiging der overeenkomst, onbeantwoord bleven en de daarin gesloten koopbriefjes niet werden teruggezonden. — Rechtb. 's-Gravenhage 10 Juni 1896; W. 6844; P. v. J. 1897, 60.

772. Wanneer tusschen twee kooplieden eene koopovereenkomst tot stand is gekomen en alleen nog maar verschil bestaat over de leveringstermijnen, dan is de verkooper gerechtigd om aan te nemen, dat met zijn desbetreffend voorstel genoegen wordt genomen, zoo zijn brief, waarin hij dat voorstel deed, onbeantwoord bleef, niettegenstaande aan het slot van dat schrijven vermeld stond, dat bij niet-beantwoording ervan de verkooper het er voor zou houden, dat zijn voorstel werd aangenomen. — Hof Arnhem 7 Januari 1903; W. 8072.

773. Waar eene koopovereenkomst mondeling is gesloten, moet de daarop gevolgde schriftelijke bevestiging vanwege den verkooper geacht worden alle voorwaarden in te houden, waaronder de overeenkomst gesloten is en wel in dier voege, dat wanneer die voorwaarden mochten afwijken van het mondeling overeengeltomene, de kooper in die afwijkingen berust heeft, als hij na het ontvangen van dat schrijven, met behoud van de met dat schrijven overeenkomende' hem toegezonden factuur, gedurende geruimen tijd het stilzwijgen bewaart. — Hof Amsterdam 8 Juni 1906; N. M. v. H. XVIII, 245.

774. Uit het aanvankelijk stilzwijgen eener partij, aan wie eene rekening is toegezonden, mag niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat zij de haar gezonden rekening heeft goedgekeurd, daar om geen enkele reden op haar de verplichting rust om binnen een korten termijn en zelfs voordat in rechten

Sluiten