Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öngewenschte gevolgen kunnen leiden. Zoo heeft men daarvoor in Frankrijk naast de premie voor den aanbouw van nieuwe schepen, de mijlenpremie gekozen met het resultaat, dat Fransche maatschappijen schepen in ballast tusschen Engeland en Australië laten varen om de mijlenpremie machtig te worden.

Nog een enkele opmerking. Men is gewoon te zeggen, dat naast de vrij- Amerika is geen handelslanden Engeland en Nederland, zich nu ook Amerika komt scharen, vrijhandelslandsedert President Wilson zich, blijkens de tariefwijziging, vrijhandelaar heeft betoond. Nu is het waar dat Amerika zich gaat bewegen in de richting van vrijhandel, maar daarom is het geen vrijhandelsland. Terwijl Nederland een tarief heeft van in het algemeen 5 °/o voor fabrikaten, 3 % v00r halffabrikaten en vrijdom voor grondstoffen, en Duitschland gemiddeld 18 °/0 vraagt, was het tarief van Amerika vóór de wijziging in 1910, 41 il2 °/0 en sedert gemiddeld 26 °/0, 1) zoodat niettegenstaande de sterke reductie, Amerika nog sterker protectie heeft dan Duitschland. President Wilson is ook geen vrijhandelaar: hij acht vrijlating voor tal van bedrijven gewenscht, maar is principieel slechts voorstander van een zoodanig tarief, als aan Amerika het meest mogelijke voordeel zal bezorgen. Hij vindt alleen de tegenwoordige inrichting van het tarief verkeerd en hooge bescherming te nadeelig.

') Berekend door de waarde van den totaalinvoer te deelen door den opbrengst der rechten.

Sluiten