Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter zee hadden de zaken niet zoo slecht gestaan als te land. Daar had de dappere De Ruyter aan het hoofd van een flinke vloot tegen de Engelschen en Franschen gestreden en driemaal een overwinning op de vijanden behaald.

De oorlog met Frankrijk duurde nog tot 1678. Te land werd er gevochten in Zuid-Nederland. Daar streed Willem III tegen de Fransche legers. Een gevecht ter zee in 1676 kostte aan De Ruyter het leven, zooals ik je reeds in de vorige les verteld heb.

In 1678 kwam er ook vrede met Frankrijk. Nederland was behouden gebleven. Dat het zoo goed was afgeloopen, had men voor een groot deel te danken aan Willem III.

De jonge Prins was een zeer bekwaam man. Zijn geheele leven heeft hij er voor gewaakt, dat Lodewijk XI \ zijn doel niet bereikte, om in Europa den baas te spelen.

Tot 1702 is hij stadhouder geweest. Toen had hij het ongeluk van het paard te vallen, wat zijn dood veroorzaakte.

Vragen en Opgaven. 1. Over welk land regeerde Lodewijk XIV? 2. Wat was zijn hoofddoel? 3. Welk land wilde hij gaarne in zijn bezit hebben? 4. Wie zouden dat niet gaarne zien?

5. In welk jaar drong Lodewijk met een leger Zuid-Nederland binnen? 6. Wie dwong hem toen, zich terug te trekken?^ 7. Hoe nam de Fransche koning dit op? 8. Waarvoor zou Nederland boeten? 9. In welk jaar begon hij den oorlog met ons land.' 10. Welke vorsten hielpen hem?

11. Welke provinciën werden door de Franschen veroverd.

12. Waarom drong het Fransche leger niet in Holland door?

13. Welke provinciën werden door de Duitsche vorsten ver-

14. Hoe was dus de toestand van ons land? 15. Het volk was .... van angst. 16. Wien gaf men de schuld van het onheil? 17. Jan de Witt en zijn broer werden door het volk in Den Haag ....

Sluiten