Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze heeft negen raadslieden, die men Ministers noemt. Deze Ministers maken de landswetten. Maar ook zij doen dit niet alleen. Ook hier heeft het volk wat mee te zeggen. Het kiest n.1. de mannen, die met de Ministers de landswetten maken. Deze mannen vormen te zamen de Staten-Generaal. De wetten, door de Ministers en de Staten-Generaal gemaakt, gelden voor het geheele land. Ieder Nederlander moet ze gehoorzamen.

We hebben gezien, dat het volk invloed heeft op het bestuur van het land, van de provincie en van de gemeente. Het mag immers de mannen kiezen, die mede de wetten maken. Dat is een groot voorrecht voor het volk. Vroeger bezat het dat recht niet. Toen ons land nog een republiek was, werden de Staten der provinciën gekozen door de regenten der voornaamste steden en door de edelen. De Staten-Generaal, die voor de algemeene zaken moesten zorgen, bestonden uit afgevaardigden der gewestelijke Staten.

Het is voor het volk van groot belang, dat dit nu anders is. Het recht, om zijn bestuurders te kiezen, is een gewichtig recht. Maar ieder, die het bezit, is nu ook verplicht er voor te zorgen, dat hij zijn gemeente, zijn provincie, zijn land goed kent. Anders kan hij er onmogelijk over oordeelen, welke wetten de beste zijn. En als hij dat niet kan, is hij ook niet in staat, de leden der

regeering te kiezen.

Je moet dus steeds je best doen, op school en ook later, om je land goed te leeren kennen.

Vkagen en Opgaven. 1. Hoe heeten de vaste regelen, waaraan de bewoners van een gemeente zich hebben te houden? 2. Hoe heeten die, welke voor het geheele land gelden? 3. Het maken der wetten en het uitvoeren er van noemt men ....

4. Wie staat aan 't hoofd van ons land? 5. Uit hoeveel provin-

Sluiten