Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. LAARMAN.

Verschijnselen en Toepassingen.

Eenvoudige Lessen over de Levenlooze Natuur.

Ie deeltje, voor het 4e leerjaar. Met 16 plaatjes, 2e druk .... ƒ 0.25 2e deeltje, voor het 5e leerjaar. Met 36 plaatjes, 2e druk .... - 0.25 3e deeltje, voor het 6e leerjaar. Met 45 plaatjes - 0.25

..Een van de mooiste boekjes, die het einde van 1909 ons gebracht heeft.

't Is zoo prettig geschreven, het boekje, dat, al is men reeds o zoo lang de kinderschoenen ontwassen, men het toch nog met plezier leest en dat.... al moet men er nog ingroeien, het toch reeds verduwen kan. Het is een van die schoolboekjes, waarvan bij huiselijk gebruik ook de ouders plezier kunnen hebben en de grootere broers en zusjes ook."

(W. van Nes in „Altijd Raak").

„Een prettig geschreven werkje, waarin op eenvoudige wijze enkele onder deelen der natuurkunde worden behandeld in verband met verschijnselen en toepassingen in 't dageliks leven. Vooral de lessen over de warmte vormen een mooi geheel; waarin tevens gesproken wordt over hoogovens, kalkovens,

steenfabrieken, glasblazerijen, enz. ('t Onderwijs.)

|

„Even gunstig als het oordeel luidde over het le deeltje, even gunstig luidt het over het nu verschenen 2e deeltje. De man, die het geschreven heeft, kent zijn zaken en hg kan ze goed aan den man brengen, desnoods opgehelderd met een eenvoudige, goed sprekende teekening. Daardoor is zijn leesboekje zoo aan te raden voor scholen, waar men graag ook van zijn onderwijs in de kennis der levenlooze natuur eenige vrucht wil zien. De vragen en opgaven aan het eind van elke les geven gereede aanleiding tot grondige herhaling en diepere indenking." (Vacature.)

„Wat het werkje vooral aantrekkelijk maakt is, dat de schrijver bjjzonder aangenaam en boeiend weet te vertellen. Wat hij vertelt, is best door leerlingen van 9 tot 10 jaar te verduwen. Aan het eind van elke les vinden wij eene reeks vragen, waarvan de opgaven zoo zijn, dat zij zeer gemakkelijk schriftelijk kunnen behandeld worden." (Ons Woord.)

„Deze lessen dienen ter herhaling van het geleerde in een mondelinge les, met proeven geïllustreerd. Als zoodanig kunnen deze boekjes en ook dit derde deeltje zeer goed en met vrucht gebruikt worden." (Nederland.)

Uitgave van P. N00RDH0FF te Groningen.

Sluiten