Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten jaarlijks veel opbrengen aan hun landheeren, de edelen en geestelijken. Bovendien moesten ze zware belastingen betalen aan de regeering, evenals de burgers. Boeren noch burgers hadden iets te zeggen in het bestuur van het land.

Op den duur kon de toestand zoo niet blijven. De regeering had zooveel schulden gemaakt, dat het arme volk al de belastingen niet meer kon opbrengen.

Daar koning Lo de wijk XVI — zoo heette de vorst, die toen in Frankrijk regeerde — geen raad meer wist, riep hij in 1789 afgevaardigden van de edelen, de geestelijken en van den derden stand (burgers en boeren) in Versailles samen. Spoedig echter kregen de laatsten twist met de anderen. Ze vergaderden afzonderlijk en verklaarden, dat ze niet naar huis zouden gaan, vóór ze een wet hadden gemaakt, waarnaar Frankrijk geregeerd zou worden. Zulk een wet is werkelijk door hen gemaakt en de koning vond het goed, daarnaar te regeeren.

Was het daarbij nu maar gebleven! Doch er kwam opstand. Na eenigen tijd werd koning Lodewijk XVI gevangen genomen, afgezet als vorst en een poos later onthoofd.

Frankrijk was nu een republiek geworden. Deze groote verandering in het bestuur noemt men de Fransche

Omwenteling.

Een tijdlang had het land nu een regeering, die onder den naam van het Schrikbewind bekend is. Hondeiden verloren in die jaren hun leven op het schavot.

De jonge Fransche Republiek had vele vijanden, waar' van Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Rusland de voornaamste waren. Dat was ook geen wonder, daar de Franschen hun legers buitenslands zonden, om het volk

Sluiten